• June 5th, 2020

Orata onene yOvambanderu yazupo

Languages, Otjiherero
Languages, Otjiherero

Kuzeeko Tjitemisa Otjomuise Ouhonapare wOmbazu wOvambanderu mOkarukondua kOmatoororero ka Oukiro wazepaisa orate yayo onene nukemwe kuwarondisiro ko omitwaro vyotjiwana, Riseuako Daniël Hirokoherwa ngweere okuyekutira mOtjomuise Omandaha. Okuraisa kutja tjiri omuhoko wawisa tjimwe tjotjihende tjawo kaa ukamene oura nawina ongunde yatjo, onganda pupahaame etando muno momuvanda imbwi Oshanghai mOkaturura okuza kombuze ohanduze yotjiwana indji Omandaha tjandje ovandu omuhoko, ounepo wotjiwana novatjiwasane vautu okuworongana pondjuwo yomuhoko vautu otjzozombuka keÞupa okuraisa oruhoze rwavo. Hirokoherwa ngwatu nozombura o 73 okakambe okakuru ka Pukiro katura kOtumbonde nuwaseko oserekaze ye novanatje muvyu (9). Nangolo Hirokoherwa erero watjere ihe makakapkwa mOkomubonde tja Pukiro ndjiri ongwa ye Osondaha ndimariyende omayuva tjiyeri 15 komweze imbwi. Omwangu we Theodor Tueumuna Mbangura matja omuyaruke Riseuako wari omututa omupyuke ngwari nombango onene movitjitwa vyombazu. Matja wari ngunda aeri omutiri uriri tjandje ukavira oukambe nokutumba ozongombe. Omuyaruke Hirokoherwa wakwatwa tjiyari 24 ku Senina¿i mo 1949 amazu muu ina Hakesa Ikaa Hoveka Hirokoherua (Omukwatjivi) na David Nehale Hirokoherua (Omukwauti) mOkomumbonde. Wekurira punaihe mOkomumbonde ngunda aihiyakauta onganda ye omwini mOtjimati mEpukiro noho. Kombunda tjindire kOtumbonde eye meturira nganduu eyuva re eseinina.
New Era Reporter
2018-04-06 11:32:45 | 2 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...