• April 25th, 2019
Login / Register

Oresa hōbahe tama !hū!hoas mâsib ge !numis ase hā ǁkhā - Lumumbab


Albertina Nakales ǀAeǁgams-ǂAnǂansa ǂnoaba-ao tsî a ǀgapi ǂansabeb Kenyab Patrick Loch Otieno Lumumbab, ge Namibiaba ge !khâikhom ǁîb nē kaise a sausausa !hū!hoas ǂnamipe hâ dîde oresa nî hōbasa îb nēs ǀkha hâ nî ǁnâusāgude ǁkhae, îs tā Arikab ǀnî !hūgu !nâ ge a ī !nae!khais ǁgoasa ǁgoa, !gōsase Zimbabweb !nâ ge īsa. !Hū!â-e ūhâ-i ge a !gao!gao xū khoe-i ûib di-e tsî ǂgui Namibiaǁîn !aroma horahūs ûiba ǁnîpa xu hōs ase ī. Nē tsûadanab !hū!âde ǀhanahes dis ge ǁgâiǀāb ǁaeba xu ge tsoatsoa tsî ǂgui !nādi kōse Nambiab !nâ ǀgūǁae ge ǂherexa. ǁGonǁgonǂgaohes tsî ǁaib !hū-o !hūǁîn dis hîan ǂguin âna ‘ti oms’ tin nî ǂgai xū-e ūhâ tamas ge ge !aroma khoen ge ǂhanuba aitsama ǁîn !omgu !nâ ū tsî mā-ams ose !hū!âde nî ūhe !khaisa a !aromasa tsî nē mâsiba ǂhanub xa aitsama ra !aromahese a !gara!āsa ǁîb !hū!hoas !gomsiba oresa hōba tama amaga. “Nēb ge !gomsib hîa oresa nî hōbahese ība, tsîb hâna oresa nî hōbahe tama nî īs kara o !numis ase nî hā tsî hoa khoena hâbukhâi. Tita ge ǀguis khami ī îganǀge-i tsîna ūhâ tama hâ ǀhûǁarebesen Namibiaǁîna nē mâsiba oresa nî hōbas ǂnamipe. ǁNās ge ti ǂgoms, ǁkhoreb tsî !âubasensa,” tib ge ge ǀawemā ǀAeǁgams !nâb ge ǂoago wekheb Wunstaxtsēs ai gere ǀgam ǂhaitsi ǁkhāǁkhākhâira, New Erab ǂHôamāǂuis ǂNûiǂgās di ǀaweǁguisa !hoa!âdi di !âs aseb gere gowaǀî soab ai. ǁÎb di ǀawemās ge ge sao, ǁnāpab ge President Hage Geingoba ǂoago wekheb Donertaxtsēs ai Kabinets ge ū mîǁguib nē !âubasenhe hâ !hū!hoas ǀgamǁî konferensis hîa nî nē ǁkhâb !nâ hâse ge ǀaweǁguisa isa mâiǂuisa a ǂanǂans khao!gâ. !Hūb di ǁûb ge ge mî, Kabinets ge a ǂâi!gâsa !kharagagu ǀkhāga xu ra ǂgâxa ǂandi hîa ǂhabase nî hâ !hoaǂharudi a ǂhâbasa ti ra mîdi ai, aiǁgause ǀhûhâsiba ra ǂnûǁkhaeba !nans NANGOFs tsî Swapo !Nans ǂKhamkhoen !Nans (SPYL), hâra khami noxopa hân xōǀkhā. Nausab ge !Hūo Khoen !Nans di !hū!nāsi aiǂnû-aob Henny Seibeba ǁawoǁawo tsî gem î ǁîn nî ai!gû ǁîn di ǀaweǁguisa !hū!hoas konferensis ǀkha !khaisa, hîa ǂoago sâǁaeb di Fraitaxtsēs tsî Satertaxtsēs hâra ai nî hâse go īsa.
New Era Reporter
2017-09-12 10:03:28 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...