• June 25th, 2019
Login / Register

Orutu rOtjitiro Otjindjandja Marutjiukisiwa Kotjiveta


I Kae Matundu-Tjiparuro OTJOMUISE Ozondengurona zOtjitiro Otjindjandja mOmahi wa Amerika Omakutasane muhuka motjihuro o New York otjimaveraisa kotjiveta Orutu rOvaherero rOtjitiro Otjindjandja. Orutu indui rwakwatua iyo komiti yOvaherero nOvambanderu yOtjitiro Otjindjandja mo Amerika ndja utua komurungu wo 2004 ndjari ombura yomazemburukiro wozombura esere zOtjitiro Otjindjandja. Orutu indui marutuirisiwa muhuka tjiyeri 12 ku Rozondu ndiri eyuva romazemburukiro oetja 104 romahangero wovita iyombara yOvaherero Samuel Maharero kuna ovimbumba vyovita vyohoromende yohuurire yehi rOvandoitji. Ozondando zoruty indui, muvyarwe ovingi, okunyomona ondjiviro nomazuvira omawa ohunga nOtjitiro Otjindjandja tjOvaherero tjokuza mo 1904 nganduu mo 1908; okuyandja oruvara neraka keningira rOvaherero rondjesiro notjisuta okuza kohoromende yehi rOvandoitji nawina okukondja kutja Otjitiro Otjindjandja tjOvaherero novitiro vyarwe mouyse avihazembwa ko iyotutanga tua muhuka. Orutu indui marusembamisa ovitjitua nawina otukosi tuomerihongero mumuna ovandu mbenondero ondue yOtjitiro Otjindjandja tjOvaherero tjitja tjitua iyohoromende yohuutire yOvandoitji pokati ko 1904 no 1908. Tjinene maru tandere kokupaha kutja Otjitiro Otjindjandja itji tjizemburukwe kotjiveta iyouye; kokupaha otjisuta okuza kohoromende yehi rOvandoitji nawina okuworonganisa ozomburo zokutunga ozombindi mo Namibia, Otjawana na South Africa otjondjozikiro ku imba mbapunguha ominyo vyao mongondjero yombiririro yohuurire yehi rOvandoitji. Wina marukondjo okuyenenisa ozondando zaro nokunyomona ongondononeno novitjitua vyo Tjitiro Otjindjandja noku vyavanga okuhonga otjiwana nganduu koviwna vyouye ohunga nongendo yOvaherero nOtjitiro Otjinjandja tjao. Wina maru kara nozongari zokupahera ozondengurona zOtjitiro Otjindjandja tjOvaherero mo Namibia na momahi wozonganda epango romaunguriro kumwe mokutuara komurungu ozondero zawo nOvaherero. Wina marurambere okupaha nokutiza vyo makuruhungi tjinene omaserekarerwa wOtjitiro Otjindjandja otja tjiyaza ku imba mbahuka otjitiro ihi kutja yekapitisiwe kozondekurona zoruyaveze. Koruseinina nu wina tjitjiheri otjina otjititi maru zemburakasana notutu tuarwe novandu mbena ombango na mbyatjama kOtjitiro Otjindjandja. Omundu auhe mayenene okurira onapeko okapyuke korutu indui indu ndoovazu omutire wOmahi Omakutasane wa America tjatjiti omangiriro momatjangwa kotjirata tjovatumbure vorutu indui nasutu otjimariva tjokanepo tjombura. Wina ozondekurona zOvaherero momahi wozonganda novandu varwe mbehina kuyenena okurira ounepo oupyuke maveyenene okurira ounepo ouriyameke wokorutu indui ngunda tjingetjo Otjirata tjOvatumbure amatjiyenene okuyozika karive kangamwa otjo kanepo okayozikwa nohambwarakana ye tjeririraisa kutja watunduuza ovitjitua mbyatjama nozondando zorutu indui. Imwe yozondoneno zorutu indui okuza komautiro waro omasembamisiro woruuto romahakaenisire nondjivisiro rouye wa kandinondi ombura ndjazuko mu Seninarindi. Tjimovanga okuhita moruuto indui mohiti mo computa yoye nopaha: www.ovahererogenocideassociationusa.org. Ngunda aperi nao orutu indui rwaningire otjiwana tjitjina ondjenda noruhoze nOtjitiro Otjindjandja okutuako omunwe kembo korutuu nduri momahakaenisire wakandinondi nduningira kutja ohoromende yehi rOvandoitji itare komasutiro wombindu yotjiwana. Okuvaza orutuu indui mohiti mo computa yoye nopaha:www.thePetitionSite.com/takeaction/444474096. Ounepo o uute worutu indui mbwa yakura ongundeveta yaro mu Ngarano ombura ndjazuko Onongo Tunee Tjirongo, Omutengwa Veraa Katuuo, Oserekaze Vepuka Katuuo-Kauari, Oserekaze Louisa Kamatuka no Nongo Ngondi Kamatuka.
New Era Reporter
2008-01-11 00:00:00 11 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...