• October 1st, 2020

Oshikotob ge ǂōrisase ǀkhurub di huib marisa sîsenū hâ


OMUTHIYAS – Parlements di komites hîa ǂnamipeba mûǂams !ereamsa ūhâs ge Oshikotob ǀkharisi ǀawemā!nansa koasa ge mā, mîs rase nē ǀawemā!nans ge ǀkhurub di huib !aromas ge a !khō!oa N$15.5 miljuns marisa ǂhâbasa !âgu !nâ tsî ǂgaoǀkhāsa ǀgaub ai sîsenūsa. Nēti ī koasa ge hirihiri!nâs ge, saris hîan ge nē komites ǁanina Oshikotob ǁga ūhâ is tsîn ge kaise a ǂkhîǂkhîsa !nuri-oas maris hîa ǀkhurub huib !aroma ge a māhes ge a sîsenūhe ǀgaus di ǁguiǂuiba a !khō!oatoas khao!gâ. Aiǁgauses ge ǀkharisi ǀawemā!nansa mâtin ge ǁnā marisa xu ǁgam-e hōs !aroma āga khao ǀasa ǁgamamdi !aroma tsî ǀnai mâ ǁgamamdi tsîna ǁkhawa a !gâi!gâi!nâ ǀgausa. ǁNā ge a māǂuihe N$15.3 miljuns ǂnûiǂuisa xus ge N$4.5 miljunsa Omuntele ǁgampaipa dītoas !aroma ge sîsenūhe, N$10 miljuns ge ǀgui ǀkhāb ai ge ǂnûiǂuihe, ǀgamdisi hakaǀa (24) ǁgamamde kuru tsî disi!nonaǀa (13) ǁgamāga khao tsî sîsenxasib !nâ ǂgās !aroma ge sîsenūhe hîa. N$1 miljuns ge hāǀaro rase koro ǁgamāga ǁkhawa !gâi!gâi!nâ tsî sîsenūhe ǁkhā mâsib !nâ hā-ūs !aroma a sîsenūhese. Victoria Kapendas hîa a direkter Omkhâisens ǀAweǁguigu !aromas ge nē komitesa ge mîba, nē marisa xus N$5.1 miljunsa ǁgamāgu tsî ǁgamamdi !aroma ǂnûiǂuisa !khaisa hîa ǀaweǁguiba !oa nē wekheb !nâ nî sîsenni âba tsoatsoase tsî !gau ra ǀammi ǁnā maris diba Omunteles ǁgampaip !aroma nî sîsenūhese. “Hoaraga ǂnûiǂuisa maris ge ǀnai a ǀgoraǂgātoasa tsî ta ge tita a mî ­ǁkhā ǀnai da 99% marisa ǂhanuse sîsenūtoa hâsa, hoarahus di khao hâs ge, marisa da ge !onkhao hâse a hōsa xu a hâ xawe” tis ge ge mî. Nēs ge nausa sida ǀaweǁguib tsî sîsenni ǀkha ǁaeb ai tsoatsoasa ge tsâǀkhā, xawen ge hoan nēsi !gâise garu tsî di ge ǂnûiǂgādi hîa sîsengu ǀkha nî tsoatsoade kuruxūn ǀguina !âu hâ,” tis ge Kapendasa ge ǀaro. Aiǂnû-aob parlents komites dib Cletius Sipaelab ge ǀkharisi awemā!nansa koasa mā tsî ge mî, ǁîna xu i ǀguis khami ī sîsenūhe tama ge ī ǂnûiǂuisa mari-e mariǁhōn !âba !oa ǀoro marikurib hîa 31 ǀKhūǁkhâb dis ai nî !gûǀammi ai sî-oahe tidesa, hoa marin ǀnai a ǀgoraǂgātoasa !kharaga projekdi !aroma amaga. 


Obrien Simasiku
2020-03-10 10:00:32 | 6 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...