• July 19th, 2019
Login / Register

Oshikotos ge khomaisa khoakhoa!nâs projeksa go ǀhui-am


Obrein Simasiku Omuthiyas-ǁGau!nâs direktorats Oshikoto ǀkharib dis ge khomaisa khoakhoa!nâs di projeks hîa Khomais ǁHôas ti a ǂansasa ge tsoatsoa in nēs !nâ-ū ǁkhā­khāsenaon turaba khomais !oagu ǂgaoǂgao!nâ. Nēs ge ­ǁnāti ī hō!âs hîa Namibiaǁîn khomais ǁnaetiba ūhâ tamasa oe-ams ai ra dīhe tsî ǁkhā soab ai ǁkhāǁkhāsenaon di !âitsâde ǂnû!gaus !gôaba ǀoroǀoros !aroma. Nē projeks ge !goaxa kurib di !Hoaǂkhaib kōse nî !khoe, ǁnāpa xub nē ǂguro !âb khomais dib ge a !gûǁnâ gausa nî ǀnōhese, !gâi!gân tsî taren a ǁgoaǂuis tsîna. 2020ǁî kurib ai nî amse a ǀaweǁguisa projeks ge nēsa, xawe ­îs di ai!gûs ǁnā kurib khao!gâs gem â !gâi!gân !aromas nî ai!gû kaihesa xu nî hâ. !Nona skolgu ge ǂguro !âb !aroma a ǁgaumâisa, ǂgaiǀons ai Omuthiya Iipundi Sekondere Skoli, Opawab tsî Hans Daniel Namuhuja Sekondere Skol hâga. ǁGau!nâs direktorats Oshikoto ǀkharib dis ge nē projeksa ǀhûǁare hâse Norwayb di Hedmark County Councils di mâxōǀkhās hîa ǂkhanina nî māse is ǀkha ra dī. ǂOago kurib !nân ge Norwayba xu sari-aona Oshikoto ǀkhariba sari hâ i, in 2015ǁî kurib !nân ge xoa!gao hâ i ǁnâuguxoaǁguiba noxopa ǀgaiǀgai tsî ai!gû kaiga soab !nâs ge nē khomais projeks ǂâiǀgaub ge a !huisa. Khomais projeks nēs ge Xrat 9 ǁkhāǁkhāsenaon nē !nona skolgu din ǀkha ra tsoatsoa tsîn ge ǁîna ǀgaisa ǂkhâ!nâs tsî mâxōkhāsa nî ǂhâba ǁgûn, ǁgâu!nâ-aon tsî ǀhûhâsib tsîn hoana xu. Oshikoto ǀkharib ǁgau!nâs direkteri Lamek Kafidib, ge ǁ­îb di haisi-ams hîa ge ǁ­îb ǀons !nâ !nakaǂnôa direkters kaiǀoahân ǁgau!nâs ge mî ”ǁGau!nâ-aon tsî nau xratdi ǁkhāǁkhāsenaon mû!hara-aose nē xrat 9 ǁkhāǁkhāsensaon di khomais projeks dise nî hâsa, mâtin ­îna khomais !oagu ra tanisens, ǀkharaǀkharasin hîa ra hân, tsî ǁnāti.”
New Era Reporter
2018-02-13 09:34:32 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...