• July 22nd, 2019
Login / Register

Oshikunde kavagwene mberewa zompe zomukunda horowero

Languages, Rukavango
Languages, Rukavango

OSHIKUNDE Ministera  gonomukunda gonodoropa nekuliko nomukunda doponze, Peya Mushelenga katente asi epangero kwalituramo mokukeverera malikwamo gokudika nomberewa ndi asi matungo monomvhura edi 28 twagwana emanguruko omu lyalituramo asi vahepa kureta yirugana nouwa kovantu valyo. Mushelenga kauyungire nonkango edi paapa kakazegwilire mberewa zompe zomukunda Oshikunde koupumezuva waOhangwena moune kaupwire. Nokutanta asi yirongo yimwe kwagwana emanguruko lyayo komeho Namibia akamanguruke, morwa mukaro nye ogu vakara nago gokupira mpora mosirongo sawo. Mushelenga katente asi elituromo lyepangero kuna kulikda asi vanalituramo unene mokureta yirugana pepi novantu, yipo asi vantu vahagenda sinano sosire vakapapare mbatero, ngwendi papa yakere nare posiruwo esi twakere asi vapangeli wontundiliro zoyirongo peke. Mokukwama mwendi vatungimo momukunda Oshikunde ngava gendi vakagwane mbatero konomukunda ngwendi Okongo, Eenhana ndi Epembe ngoso, vakagwane mbatero ndi nkenye eyi vana pumbwa. Mokukwama mwendi eyi ngesi kuna kara nye sihorokwa sakapita awo ngesi vana vatungire nyre mberewa zavene kapi navagenda hena sinano sosire.   Age kahundilire vatungimo momukunda ogu asi vahepa kukunga mberewa zawo ezi, kovawidi ndi kwavavahara kuzonagura yininke yepangero. Oshikunde mukunda gwakara ponze zodoropa ogu vaturapo yipo guvatere vatungimo moOhangwena ogu vatulisirepo mo2015, ago kwakara pokatji konomurundi Epembe ntani Okongo. Lonia Shinana –Kaishungu yige kansela gomukunda gwina, ogu ana kara asi simpe silyo sondango zanavenye ogu gumwe nage gakarerapo mukunda horowero gwaOhangwena. -Nampa
New Era Reporter
2018-04-09 10:28:39 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...