• February 23rd, 2020

Otjiposa tjOtjitiro tjaarurakisiwa


OTJOMUISE- Ovakuramenepo vOvaherero nOvakwena Oritjavari otjivatjivisire kutja vayarurakisa otjiposa tjawo kunehi rOvandoitji mOtjombanguriro  Tjokombanda  Tjomayarurakisiro wOviposa tja New York mOmahi Omakutsanane wa America. 

Ovaningire imba mu Rozondu mo 2017 otjivahitisa otjiposa itji kunehi rOvandoijtji MoTjombanguriro tjOmahi Omakutasane tjOrukondu rwa  Rokomamuho Rwa New York okupaha otjisuta nombwiro yarwe  kOtjiÞiro Otjindjandja  nowini wawo mbuvayekewa iyehi rOvandoijtji mOtjiÞiro Otjindjandja tjo 1904-1908. Tjingetjo overiheke¿e imba kotjombanguriro vatjema  nokutja ehi rOvandoijtji revepatera pendje motjihungiro kunohoromende ya Namibia ohunga mOtjiÞiro Otjindjandja owo otjakuwo otjovandu mberi ovakuramenepo voviwana vyawo ovanausemba.

Tjiyari hamboumwe ku Seninarindi ombura ndjazuko otjombanguriro tjOmahi Omakutasane yan America tjOkrukondwa rOkomanenen rwa New York otjitjanambirahi otjiposa ihi otja kombepo ndjahitisiwa iyehi rOvandoitji  okupirura omerihekeneno wOvaherero nOvakwena amartija otjombanguriro ihi katjina omasa okuripangura motjina ihi otjehi ekutuke kuro orini. Mokuyarurakisa otjiposa owo maveningirire otjombanguriro tjokombanda okuyarura oumune wotjombanguriro ihi ombunda nokutja tjimune kokutja otjombanguriro iho tjitjanambirahi otjiposa tjinomasa wokutjipuratena.  Omasa wotjombanguriro ihi otja koveriheke¿e munda umwe omo kutja omaÞupa waimba mbaÞa OtjiÞiro Otjindjandja naingeri

Monganda ya America yOmaÞiziro wOvyu¿e Vyomakuruhungi mo New York  kombunda yokutwarewa kehi yomatombero woveta youye  iyohoromende yehi rOvandoijtji, tjazumba ayetanaurirwa, ayerandisiwa nayetwarewa mozoskepi ko New Yorka  iyehi rOvandoijtji  yari mombii yovitjitwa vyao vyokurandisa omaÞupa otjongetjefa mumwari omaÞupa wovakwatera va America .

Omayarurakisiro wotjiposa  nambano mayepuratenwa iyovapangure vetatu nehi rOvandoitji maripewa oruveze rokuzirira kutjo  omieze kaatjondumba mbimaviya. 
 


Kae Matundu-Tjiparuro
2019-05-10 09:58:49 | 9 months ago

Be the first to post a comment...