• July 19th, 2019
Login / Register

Otjoro tjo 74 tjananyu¿a o Hosea KuÞako

Languages
Languages

Omutjange wonganda oini Otjomuise-Kwazire embo ngwina okuza kovakesare vOtjoro tjo 74 kutja Omongua mauhitwa nozohiva nozongoma. Omambo inga kayari omambo womotjinyo uriri nungwari yakongorererwe iyovitjitwa indi ou¿epo wotjoro itji mounya¿u wawo omayuva womsuviro ngazuko tjiyari 20-22 ku Kozonjanga tjivakaryangerere ovahongwa vonganda yomahongero wokehi indji o Hosea KuÞako. Ovo vayakurirwe otjozonbangane no kamtojina tjarwe pendje nokuandja owo ombari vemue vovandu notutu orutenga ovatenga movandu notutu peke peke tutwayanisa kutka matuvatere onganda yomahongero indji nozombatero peke peke posya ngamba tutuundjwa okutjita. Munao ovananene novahongwa vonganda indji tjivazuva kutja Otjoro tjo 74 matjiya, otjivari nomaundjiro uriri nokuhina otjina tjarwe, nu Oritjatano ndazuko omatemba otuwondja ayo yahongwa korusepa rumwe otjozondao tjimayehonine o Hosea KuÞako, avehe ovahongwa, ozomitiri novaungure aveutu okuyara oviyao vuomiti kutja oruhindo rotjoro indwi aruhayata pehi. Kakutja nao tjandje oro rwayakurwa ku katjotjiri. Oro rwakarere novitjitwa peke peke mumwari omayandjero wovyungurusiwa komahongero notutu twoutoni kovahongwa nawina kozomiÞiri nu tjazumba apekongorere okutonena vahongwa momihunga mumwaro ehungi reyuva ndayandjerwe iyOhahende Kazeire Rauraua Hangara. Inga mapenukika ayo omautiro uriri tjinga otjoro ihi atjekerihakere komazeu omengi peke peke po Hosea KuÞako, tjiva wawo otjo nai ngutjatanda okuvereka. Muwo muna okutungurura etuwo romerinaneno. Otjoro ihi otjounepo mbwakwatwa mo 1974, oyo wina ndjiri ombura o Hosea KuÞako ndjiyapaturura omahongero.
New Era Reporter
2018-04-27 10:22:54 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...