• July 19th, 2019
Login / Register

Ovahongwa va Kakarara vatja ndoondoo kOuhonapare wOmbazu wOvaherero

Languages
Languages

Selma Shiwaya Otjomuise - Ovahongwa voskole ya Kakarara yOkambanda vayakura ouharupu wOuhonapare wOmbazu wOvaherero mbwayanisa okuyandja o N$54,000 otjondjambi kovahongwa vondondo 10, 11 no 12 mbumaveungura nawa momarorore womayandero wombura. Uiiue Tjerije nguri mondondo oitja 10 matja ombwi omwano omuwa wokuyandjombango kovahongwa okurihonga kutja veyete ovihape oviwa. Lilia Mwambu nguri mondondo oitja 11 matja ozondjambi inÿa mazeyeta ondanaukiro onene momaunguriro poskole otjikando otjitenga. “Ondunge ombwa tjinene nete tweiakura nomasa menarokutja pendje nokumuna ovihape mbimavingara omatuunduziro inga maetuvatere wina okuyenena okuranda ovihepwa vetu,” matja. Omuhongwa woondondo oitja 12, Vejarukapo Muikute, nguvanga okurihonga ounganga yovinawminyo ombura ndjimaiyende, unombango onene okuungura oukukutu kamena rondjambi indji nugwari menarokutja uvanga okukarira karive momwinyo we. “Ongwizikiro yondjambi indji katjojtiri maitupe omasa wokurihonga. Mowatjiri, ami memumu kokutja oweÞe ova¿ingandu pupayenena okunanwa iyovanane tjimuna ombara otjitambi omwini,” matja. Ovahongwa muva mbumaveungura nawa ombu mavepwire mondjambi indji ndjakwizikirirwe iyombara otjitambi yOvaherero, Vekuii Rukoro, eye tjakaruangerere oskole indji otjiveke tjitjazuko okutunduuza ovahongwa. Ondjambi yatjitirwa okuhohiza ombango yovahongwa. Omburandji oskole indji yatjangisa ovahongwa avehe kumwe o 200 mberi mozondondo o 10,11 no 12 no ovangogwa vetatu mbangura nawa mondondo aihe ombumavemunu ondjambi indji okwiisira komaunguriro wawo momarorero womayandero wombura. Omuhongwa ngwaungura nawa nawa mondondo oitja 10 mapewa N$6,000, outjavari o N$4,000 noutjatatu o N$2,000. Pondondo oitja 11 omutenga mamunu N$8,000, outjavari o N$6,000 noutjatatu o N$4,000. Vondondo oitja 12 omutenga mamunu N$10,000 noutjavari o N$8,000 noutjatatu o N$6,000.
New Era Reporter
2018-06-29 10:03:30 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...