New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovanadolongo tave shi endifa nawa momalihongo avo

Ovanadolongo tave shi endifa nawa momalihongo avo

2023-09-06  Festus Hamalwa

Ovanadolongo tave shi endifa nawa momalihongo avo

SWAKOPMUND -Ovanadolongo komavyulonghalo onghee tava twikile nokulihonga nondjungu momaifano a yooloka opo va dule okupita nokumona ounongo.

Omaandaxa ovanadolongo 16 ova pewa eedjapo konima eshi va pita oshihongwa shoLife Skills kevyulonghalo moSwakopmund.

Neudo ovanadolongo ve dulife 20 ova djala omanguwo konima eshi va mana elihongo lavo koiputudilo ngaashi NUST naUNAM.

Ovanadolongo 29 ova pewa eedjapo konima eshi va pita eetundimbiibeli kevyulonghalo laWindhoek.

Ovanadolongo vahetatu ova djala omanguwo konima va pita eifano lokuteleka oikuki.

Omupedukomufala komandiki evyulonghalo Sam Shaalulange okwa ti omavyulonghalo otaa twikile nokuyandja eemhito kovanadolongo opo va kale tava kufa ombinga momadeulo ile tave lihongela omaifano a yooloka.

Okwa ti oshihongwa shoLife Skills osha fimana kovanadolongo molwaashi otava kala ve na eudeko la wana kombinga yoinima yapanghalafano.

“Okukala modolongo itashi ti kutya omunhu ita dulu vali okulihonga. Onghee osha fimana ngeenge ovanadolongo tava pewa omhito yokulihonga,” ta ti.

Okwa weda po ta ti omavyulonghalo okwa taalela omashongo oikwafifo inai wana okulongifa ngeenge ovanadolongo ve li meetundi noshoyo ovadeuli inava wana okuyandja omadeulo kovanadolongo.

Omukulunhu woshikondo shomavyulonghalo moNamibia General Commissioner Raphael Hamunyela okwa ti ovanadolongo otava longo oilonga tai hokifa komavyulonghalo ngaashi okuteleka eemboloto, okulonga moikunino younamapya i li momavyulonghalo noshoyo oinyangadalwa ya yooloka.

“Paife ihatu longifa vali ovanhu tava di kondje molwaashi ovanadolongo vetu ova deulikika nove na ounongo wokulonga oinyangadalwa ya yooloka,” Hamunyela ta ti. fhamalwa@nepc.com.na


2023-09-06  Festus Hamalwa

Share on social media