• January 19th, 2020

Ovanane vombazu mavetoko omitanda okuhongwa nokukara norupa mombwiko


OKOMUBONDE- KatjiÞu ndino atjiharamenwe, embo rOtjimbanderu poo Otjiherero ritja nao. 
Okapapu ketu otjikeyandayennda nu otjo tjiri nangwari kanaa tjitu ndino atjiharamenwe. Ozondito ndemunikayo yarira orupare rovanane vombazu okukwekurirasanapo mapemunika ayo nambano ovanane vombazu maveyendayenda amavazeko kongaro ohazerwandji okwiisira kotjihorera ovanane vombazu peke peke tjimavemunika ayo avetwapere pombakero ya Daniël Kapii Kahuure, omurumendu omukwenambura omayuva womasuviro ngazuko. Omatokero omatenga yazire ku Mike Nguvenjengua, ngwatokere omitanda okuhita mombwiko navihamunu niokukambura kokutja ombwiko yo Namibia ekutukem oyovandu tjiva uriri nai mberi muyo nu mbeparukira nokupwira muyo.Otjomwinyo meyuru otja tjiuyenda amaurunduruka kukuheri mondero yoututa, munao otjiwana tja Koumbanderu na Kouherero nu tjinene omitanda otjivyasere okuyenda amavipaturura omeho kokutja ehupo nambano karisera okutandera koututa uriri nugwari  vyasere okupaturura omeho wavyo okuyevayeva kovi¿enge vyarwe vyombwiko tjimuna ozotendera. 

Okuwira mondambo tjingeyo ya Nguvenjengua, Orata Onene yOuhonapare wOmbazu wOvambanderu, Ripuree Tjozongoro, mokambo ke kokuserura ondjira  yombara yomuhoko, Kilus Munjuku III Nguvauva, okuya kembo, wina waraisire kokutja omahongero nambano katjimuna rukuru tjaayeyandere poumitiri uriri kundionodni yahara ovito peke peke, muwo nandarire mumuna ovyungura vyokomake ovyo kundionondi mbihahepe kokutja omundu okupaha ovyungura kovandu varwe nungwari urimemene otjiungura omuni.  Kauhimise kokutja ovahungire vatandere ondjira indji tjinga apari apapwire omuyaruke eye omwini ngwari notjiyandjewa tjovyungura vyokomake otjomundu ngwaungura ozomahina ozopombe zomeha.  Momairo we kasepere ondovi kaparukaze, otjomwangu we Scara Kahuure tjayauzire kokutja mozondambo ze wasemo varwe tjimuna omwangu we Ueripaka Kahuure novatena ovo mbakara punaye navemuvatere okumuyetera ovitenda nu munao wina avetoorapo okandjiviro. Munao oruhongwe rokuungura ozoingina otjururi mobindu yOtjikahuure. Muwo wina mumuna Scara eye nguungura ovihauto. 

Indwii oruti romambo kukwahohoze ovanane varwe vombaru wina tjimuna Orata Kanono Katjaimo wOuhonapare wOmbazu wOvaherero na Kiss Mbangura wOtjirata  tjOmbazu tjOvambanderu kehi yOmbara yawo otjitambi, Karikondua Nguvauva. 


Kae Matundu-Tjiparuro
2019-05-10 09:59:44 | 8 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...