• August 18th, 2019
Login / Register

Ozondekurona zOtjitiro zenombongarero ohongeOTJOMUISE- Ondanda ya Europa yOmausemba wOngundeveta nOwomundu puna Orutu rOtjitiro Otjindjandja tjOvaherero nOvambanderu mazesembamisa ombongarero ohonge ondenga mo Namibia yovatjiwe ongondoroka noveta youye otja tjimaitjama nOtjitiro Otjindjandja kombunda yohuurire.

Ombongarero indji maihaamene mOtjozondjii  omweze mbumauyende okuza tjiyeri 27 nganduu 29. Oyo orupa notuwondja twovitjitwa mbimavikara motjiveke otjiseinina tjomweze imbwi Seninarindi ovyo mbimavitara koviÞukaungura vyohuurire nawina kouhasemba wokombundohuurire womaunguriro kumwe  wa Namibia nehi rOvandoitji. Nngunda ovitukaungura vyohoromende yohuuire yehi rOvandoitji avyatjitwa ozombura ozengi nÿakapita, ozondekurona zoviwa¿a mbyaihamwa nganduu kundinondi  vyundja ehi rOvandoitji okwiitavera oviÞukaungura imbi, okuningira ondjesiro notjisuta. 

Nngunda aperi nao omiihamo mbyaza movitukaungura vyoruveze rohuuire oviwa¿a imbi mbivyatjindi ozombura nozombura ngamba kaviyarora okupupurukwa nu gamba vimunikirako. Ovitjitwa vyomayabndero womweze mbumauyende imbi otjimavitara kovi¿enge aviyevari amaviitavere omakuruhungi ayehe wohuurire, okuhungirira komwano mbuviÞuna kongaro yehupo yovandu, tjinene ozondekurona zOtjiÞiro Otjindjandja ngaa kundinondi nokutata kondjira komurungu mombwiro yovandu avehe mbatunwa nokwiihamisiwa  iyotji¿ahi. Ovahongwa vozonganda zomahongero wokombanda, omitanda omikonÿonone navarwe, tjinene okuza motjitamba tjoveta,  munao otjimaveningirwa okukayandja ozongondononeno zawo povitjitwa imbi tjinene ndumazetjama koveta novirihongwa vyonÿunino yotjiwa¿a. Mbumaveyene maveso okuraisa ombango yayo wokukakara nomatjangwa wozongonÿononeno potjitjitwa ihi komurungu womayuva tjiyeri 28 komwezembwi. 

Tjimwe tjovitjitwa imbi omakawondjero womomivanda vya Tjozondjii ngekaparako ombura aihe ozondekurona zOtjitiro Otjindjandja zOvambanderu, Ovaherero nOvakwena puzezemburuka nokuyandja ondjozikiro kwiimba mbatira motumbo twa Katjombondi tutwari mo Namibia nu maa mutizirwa ozondekurona ndakamburwa movita tjazumba azeungurisiwa kehi yozongaro opzohazendu nozoyaukise. Munao otjingi tjozonÿekurona inÿa otjizaÞira motumbo itwi rumwe rwato ndwari mOtjozondjii. 
 


Kae Matundu-Tjiparuro
2019-02-08 12:31:37 6 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...