• July 20th, 2019
Login / Register

OzonÿiÞona zOvambanderu zakara norupa orutwe momayamberero

Languages
Languages

Okahandja OzondiÞona kombunda yoruveze orure vari orupa orunene pomayamberero wOvambanderu oyetja 122 wokuzemburuka omuhatamunwa ombara ondangere omuyaruke Hiakungairi Kahimuemua Nguvauva omayuva womasuviro ngazuko. Ozo zakarere norupa movitjitwa peke peke tjimuna ozonÿerera, omakaviriro woukambe nomuhiva noutjina mbyari ovitjitwa ivinanyene mbyatjitirirwe ondjozikiro kwiimba mbapandjarisira ehi omwinyo vay motjirwa tjombiririro yohuurire yOvandoitji nganduu koyohoromende yombangu ya South Africa. Mehungi re kunonganda yozombuze indji o Nampa, omutandavarise nomutjiukise wOuhonapare wOmbazu wOvambanderu, Annaco Tjijombo, waraisa kutja omararakaneno ngakarereko movitjitwa vyombazu imbi peke peke kaari porwe okunya¿ukisa ovimbumba uriri, nungwari wina yari okutunduuza nokunyomona ombazu. “Tukara nomararakaneno inga ombura aihe okuyandja omasa kozokomnando okutara kovitjitwa imbi nombago aihe nokutokota ovanatje okukara norupa movitjitwa vyombazu,” Tjijomba matja. Movimba avihe kumwe muvyu mbyari norupa momararakaneno inga, vive vyari ovyovanantje vozommbura pokati ka 8 na 13. Okomando itjaina ya Tjomuise ondjatoorore otjikorone otjotrupa yonderera osore morupa rozotrupa zovanene ngunda ovanatje vomahongero ya Mauezonjanda tja Pukiro yokombanda kehi ayatoorere otjikorone tjozonÿiÞona. Ovimmbumba aviyeavri imbi wina otjondjambi yavyo vyahavarere onyama ndjatetemisiwa pomakara. Epako nonganda yomahongero ya Drimiopsis zeere poruveze ondeere poruveze orutjavari mondondo yovanene noyozonÿiÞona. Otrupa ya Vingi yayarukire notjikorone tjayo otjohona yozotrupa mombuniko ombwa movanene ngunda ozonditona za zomahongero wa Kovimburu avatoorere ekopi indi. Okomando oitjaine ya Tjomuise ondjeere poruveze orutjavari mozonÿiÞona zomuzaro omuwa wotrupa nEpako movanene. Epukiro rayarukire nekopi raro moukambe notjiyapa tja Maruru poruveze orutjavari. Oroitenanda Ngenerara Kapanda Marenga, wina nguri oka¿epo kokomiti osembamise yovitjitwambi, omakirisiriro mo norupa wovanatje momararakaneno yawezire ondengu kovitjitwa. Eye uomaundjiro wokutja ombura ndjimaiyende mapekara ounyando mbumauraisa omakamburiro wombara Hiakungairi povita vya Tjunda. “Wina matuhitisamo ombimbi nomuhiva momararakaneno okuutunduuza nokuhonga ozonditona,” Marenga wavirikiza nomambonga. Ozondola za Namibia o 5000 ondaungurizirwe momararakeneno inga otja kovasembamise.
New Era Reporter
2018-06-22 10:59:18 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...