• January 18th, 2020

   |

1 Comments

  1. User
    Tuyoleni Kapiye

    Ethimbo limwe aantu oha tu kala ta tu gandja owala uusama kombinga yimwe. Okanona hono okanona katya ngiini ngawo ihaka tila aakuluntu. Nkene keli ihaka tila pastor. Kakena tu ondhino ombwinayi. Aavali te ku leni uunona.

You might also like...