New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / PDM kuna hara kukatura vakandindate wokurugana

PDM kuna hara kukatura vakandindate wokurugana

2020-07-16  Kuzeeko Tjitemisa

PDM kuna hara kukatura vakandindate wokurugana
Top of a Page

Mbunga mpatanesi zopaveta Popular Democratic Movement (PDM) mpitisili gwazo katente asi vahepa kukatura vakandiindate vana kara nononkondo mokurugana posiruwo esi kavakere nmeponmgo lyawo lyombunga zaweo zontjima ntjima omu kavatanterere asi vahepa kukahorowora vantu ava navakavakarerapo moukansela wondango zonodoropa ntani wonomukunda momahoroworo ogo gana kuwiza. 

Mahoroworo aga goukansela wonodoropa ntani wonomukunda kuna kukakarako mwaMangundu mvhura zeezi. Venaani kahuyungire nonkango edi poopo kazegwilire paveta epongo lyawo lyosigongi zontjimantjima zombunga zawo omu kava sizigidire asi vayazogere nokuyatumbura vakandindate ava nava klasikamenapo mbunga zawo momahoroworo ogo gana kuwiza koukansela wonomukunda ntani wonodoropa. 
Moomu tupu tuna yapongeni tuyatjange ngendeseso zokutara asi ngapi nadikara omu natugwana vakandindate ava nava kakara asi vakansela wonodoropa ntani wonomukunda momahoroworo ogo gana kuwiza, twahepa kuyirugana ngoso nokudiva asi meho zetu kapi taziwiza zene, twahepa kutura nomutwe kiumwe yipo tutare asi ngapi natugwana vahamenimo. 

Twahepa kuturapo magano gana gwanane yikare asi yitundwamo vahepa kukayitambura navenye. Twahepa kukara vamwe vana kulikida asi tuna kara nonompitisili dina kulikida asi kuvhura kutjindja ekuliko lyonodoropa. Age katente asi vanapolitika twahepa kulikida asi vatungimo ntani wokufuta mutero kuna kuvahameseramo mongendeseso ezi. 

Yina kara mulyo unene, mongendeseso zokuvatumbura ntani kuvatara momunene asi vanawapere ndi hawe, eyi kuna tamba navenye wokukafunda ndi wokukazumbanesa, ame kuba kuhundira eruganeno kumwe nomukaro gomuwa melikwamo eli lyokukatara asi wolye vakandindate ntani vene vahepa kuyidiva oyo, yimo ana kutanta Venaani. Age katente asi PDM kuna lituramo mokukagava evhu lyokutunga mambo 90, eyi navakaruganesa siruwo esi somahoroworo ano koshake dwelars kukwama manifesto zawo zomo 2019 omu vana kutanta asi muNamibia gumwe gahepa kugwana evango lyokutunga limwe tupu. 

Mokugusapo udigu ou wokupira mambo, twahepa kutara evhu lyomodoropa, age katente asi nepu evhu lifuka kuvhura kukaninkisa ndando zikare zongwa, yimo ana kutanta Venaani. Sinzi sovantu vetu kuvhura kudika mambo, nye morwa evhu kwato yiyo nye yina kuninkisa asi vantu vetu vapire mambo. Ose kuna kuza nye tukaturepo egano veta omu naturuganesa evhu lyetu apa natukatameka mbongarero zanavenye, yipo asi egano lyokugavera evhu lyahepa kugenderera. Ose kapi natukayitarerera eyi yokutanta asi udigu womambo kuuruganesa tupu siruwo sokukondjera vqamuhorowore nye pokupwa mahoroworo makura kuvatura pelikwamo lyokundindira. 

Age kuna kuyimona asi egano lyawo kuna kuliza kumwe nokomitiye ezi gatulirepo Presidentye Geingob, zokutara ekonomi lyosirongo omu vatanta asi vahepa kugava evhu kovantu woruhepo. Ngapi ngapi gumwe notunga mambo gomanzi nye ogo mambo kwato vatungimo wovanzi wokusika ko 300 000? Ngendeseso zompe omu navaheheda mambo vahepa kuzitulisapo, yipo asi ava vana kumana sure vahepa nye kugwana mambo yipo vatunde melikwamo eli lyokurara monongarase dovantu. 
– ktjitemisa@nepc.com.na


2020-07-16  Kuzeeko Tjitemisa

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page