• May 27th, 2019
Login / Register

Politekniks di studentn ge !gâiǂâu hâ !oabade ra ǂgao


ǀAeǁgams Studentn Politekniks Namibiab dis din ge kaise a ǂkhîo!nâ tsî ǁîn ra mîsa !oa ǂâuǀoa hâ !harodi ai hâ ǁkhāǁkhākhâis !oabadi tsî mātarehe ǁkhās ai hâ ǂganǀgaugu tsîna ǁnā ǁkhāǁkhāsens ǂnûiǂgāsa xu ra ǂgao. Nēn ge ǁaeb hîas politekniksa a ǀhawe universitaits !haros ǁga dawa!khunihes dib !nâ ra īna. Nē studentn hîa ǂkhîo!nâsib ǀnopaǁnâde ge ǂoago wekheb Wunstaxtsēs ai ūhâ in ge ra mî, “Politekniksa ǀguis khami ī ǀkharaǀkharasi-i ǁkhā­ǁkhās tsî ǁkhāǁkhākhâis !harib ain ǁîna studentn ase ūhâ !gomsina gowaǀî tamase Universitaits !haros ǁga dawa!khunihes ge kai !gomsib ase nî ī”. Nē ǂgaoǀkhādi tsî ǂkhîo!nâ ūn a !âdi ge ǂkhîo!nâs ǂhaweb !nâ ge !khōǁaresa i tsî ǁaupexa 1500 studentn xa xoa!gaohe tsî politekniks rektora ge ǁkhae­nâbahe. Nē ǀnopa­ǁnâs hîa ge Politekniks Namibiab dis Studentn ǂNûǁkhaebas ǀApemā!nans (SRC) di presidenti, Oscar Mwandingib !khōdanas !naka gere dīhes !nân ge studentna noxopa gere !gaes ge”ǂhanu tama i ge hâ studentn ra mātare maridi nî ǀgapiǀgapihesa politekniks nî ǁîs surudega mātare ǁkhāga”. Studentn noxopa ge ǂkhîo!nâ-ū i !gomsib ge ǁîn ra N$530sa mātare kaihesa ǁkhawa kō!gâs ǀgui !âiǂhaweb dis ai, nau hâ ǀgapi ǁkhāǁkhāsens ǂnûiǂgādi, aiǁgause Universitaits Namibiab dis ra N$100 ǀguiga ǂgan hîa. Nausas Politekniksa kuriga !gaesen !gôaxa ǁîs ǂâuhâ marisihuiba !khō!oa tamasa, xaweb ge nē mâsiba ge kō!gâhe tsî hoa ǀgapi ǁkhāǁkhā!khaiga Kabinets xa ge a !khō!gâhe ǀgaub !naka marisihuiba ra !khō!oa. Studentn ge ra mî, ǁîn 21 kurigu Politekniks di !huis khao!gâ noxopa !gae-automā!khaiba ūhâ tama tsîs ǁnā-amaga !gae-auto !nari-aogu ǀkha mâpan studentna nî !naoǁnâhes !gomsib ǂnamipe ǂnoagude ra hâsa. ”ǂUru soros ge ǂuru ǁnâu!āba ra kuru. ǂHanu tama !khais ge 21 kurigu ­aeb !nâ da ǂgamǂgamsenǀhurun !khain tsî !gâi!gâisens !khaiga ūhâ tama hâsa,” tin ge studentna nē ǂkhîo!nâs ǂhaweb !nâ gere mî. ǁKhātin ge studentna !ereamde ra ôa mâtin ǁîna nē ǁaeb kōse internetsa hosteldi tawa ūhâ tama hâsa. Studentn ge sâsa !khaiba ra ­khore !âide xoa!nâs !aroma. Politekniks di rektori ge ge mî, ǁîb ge ǂkhîo!nâs aoǁguigu ǂhaweba a !khō!oasa xaweb noxopa ǁ­îba sîsenǂams ǀkha a ǀhawe tsî ǁnā ǁ­aeb ai noxopa !ereamde ūhâ tamasa. Politekniks ǂgaeǂguis ge 14 !Khanni 2016 dis kōse nē ǂgaekhâib ai mā xūn !ereams ǁaeba ge māhe tamas ka ion ge studentna ǀnopaǁnâde nî ūhâ.
New Era Reporter
2015-09-08 09:57:08 3 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...