• January 22nd, 2020

Presidenti beros ge !gâi!gân Portugali ǁga ge hâ i !nariǂoas din xa ra !hoa    ǀAEǁGAMS – !Hūb di ǁÛb Hage Geingob ge ǁîb di haka tsēde ge !khōǂgā hâ i saris Portugali ǁgas, Horasis Hoa !Hūbaisi ǂNûs dis tawas ge ǁîsa mâǂoa ra !hoaǂam!khaidi di ǀgui is ge; omkhâi ǁguiri-aon  ǂgom!gâsiba tsî ǁgauǂui Namibiaba !hūb ase tsî mâtikō !gâi tsî sâsa ǂnamipeb ǂharugub !aromab tsînab ūhâsa. ǁKhātib gere aimâis ge Namibiab a ǂharugub !aroma ra mâǂoa !hū tsî ǁnā-amaga ǁguiri-aon xa ǁhûihes ǂgaoǀkhādi ai ra dīǀoaǀoasa. Namibiab !Gôakhâis ǂNûiǂgās (NSA) ra mîsa !oa, i ge ra ǁgau Namibiab ra Portugala !oa sîǂui xūn di ǁkhāsib ge 2017 kurib !nâ N$445 miljuns ai mâ isa, ǁnāpab ǂgâxa-ūdi ǁkhāsiba N$326 miljuns ai mâse. ǂHôamāǂuidi Sekretareb presidenti beros !nâb, Dr Alfredo Hengarib ge ge mî, Dr Geingob ge hoa !hūbaisise hâ ǂharugu-aona gere ǁkhauǂuisa in Namibiab !nâ ǁguiri hā. ǁÎb ge ǁhao-aona ge mîba, Namibiab a !hū hîa ǂhanusi ǂhanugu !naka ra ǂgaeǂguiheba tsî ǁawosa ǁguiǂuisa ǀgaub ǂgaeǂguis dib tsî sâuǁkhāsiba ūhâ. Geingob ge ǁkhāti !gom tsî ǀkhamasa mî­ǁguigu !hūb ra ūgu, !kharu ge ǀgam kurikha xub Namibiaba ǂkhawusa sâuǁkhāsib ǀomkhâis !nâ hâs xa ra !aromahese is xas tsîna !hoa. ǁKhātib ge ai!gû ra ǀhôakao!narisa ǁkhaes xas tsîna gere !hoa. ǁGuiris !ēdi xōǀkhās tsînab ge Geingoba ǀgamǂgerexa !hoaǁarede Portugali Presidenti, Marcelo Rebelo de Sousab ǀkha ge ūhâ i, ǁnāpa kha ge ǀkhamasa !gaeǁares sâuǁkhāsib omkhâis ǂnamipes nē ǀgam !hūkha ǁaegus tsî ǂkhamkhoesib sîsenosiba Namibiab !nâ !kham!oas tsîn ǂnamipe gere !hoaǁare. Namibiab !Hūb di ǁÛb ge dana ǁkhauǂuisaben di ǀgui ge i nē Hoa !Hūbaisi ǂNûs hîa Cascais, Portugali !nâ ǂnôas !nâ ge ǂgaiǂams “Sîsenūtsoatsoa !Gâi!gân Hoa !Hūbaisise ǀHûs dina”, ti ra mîs !naka ge 6-9 !Hoaǂkhaib 2019 dis kōse ūhe hâ is tawa. Namibiab !nâ ǁguirisa ǀgaiǀgais dītsâdi aseb ge President Geingoba !kharaga ǂhanub ministern tsî ǂharugu-aon ǂnûǂkhaebas hîa ǂurusib, ǁkhawa ǀgaiǀgai!nâhe ǁkhā ǀgaib, ǁau!khōs tsî !hanaǂgās !âga xu ge hâ in xa ge ǁnūhe hâ i. 


Albertina Nakale
2019-04-16 09:25:56 | 9 months ago

Be the first to post a comment...