• July 5th, 2020

RAs ge Åuniga !âb ÅAeǁgams tsî Kaiǁkhaes daob dis tawa go sī


ǀAEǁGAMS– Daogu ǂGaeǂguis (RA) ge ǂoago wekheb Wunstaxtsēs ai goro !gâi!gâisen, ǁîb hîa kaise a Åhawe daogu di Åguib ÅAeǁgamsa xu Kaiǁkhaes ǁga garub di ǂguro !âbas go mîǁguisa ǁaeb !nâ a sī!nâs khao!gâ. Nē daob ge 4A !âb di mariǂnûiǂuis !nâ tsî ǁkhāti mîǁguisa ǁ­aeb !nâ 27.6 kilometerga go dītoahe. Nē daob ge ǁ­khāti Ågam bankha ūhâ daoba xu haka banga ūhâ daob !harosa go māhe. Nē daob ge 2016ǁî kurib !Khanni dib !nâ ge ǁnāǂgō-ūhe tsî nē kurib, 2020 dib di !Khanni 22 ai go dītoahe. Daob nēb di kuruhes ge Åoasase ǂhanub xa marisise ra mâ!gâhe tsî 27.6 kilometergu di marisa N$1 biljuns ai go dītoa. Sîsenni hîa noxopa nē daob ai !gau hâb ge Åuniga !âb 21 kilometergu dib hîa ǂâi!nâǁguisa !oa nē kurib di ǂKhoesaob !nâ nî doa tsî ǂganÅgauba N$900 miljuns ai nî sī. Hoaraga daob nî toas kara ob ge ǂganÅgauba Åhaob ai N$2.5 biljuns ai nî mâ. Dana Sîsenǂuira Mâisab Daogu ǂGaeǂguis dib, Conrad Lutombib ra mîsa !oas ge nē daob di dītoahesa Ågâsiba hui!nâ tsî noxopa urusib tsî gau!nâs !khaiga sī!nâs Åkha nî hui. ÅAegams tsî Kaikhaes hâra daob ge tsēkorobe 16 000 audon xa ra sîsenūhe, Ågoragāb !nâ aupexa 14 500 khari tsî aeguÅnōb auton tsî 1500 kai tsî !gomxūna ra tani autogu tsîna. “Daogu ai ra hâ autotsūke!gân di !gôab ge kaise ge Ågapi i nē daob ai. Nē daob ge nēsi !norasasiba ais ai mâi tsî ǂkhanuse ǁkhāti mâ daob sîsenū-ao-i hoa-e daob ai nî hâsa ra !aroma. A4 !âb nēb !nân ge 420 khoena ge !gaesa i tsî ǁkhāti ǁkhā !gôab khoen ge nē Åuniga !âb di 21 kilometergu di sîsenni !aroma ǁkhawa nî sîsenmāhe. Lutombib ra mîsa !oa-i ge nē daob ai ǂnuwiǂgoab khami ī xūba nî omhe in tā !nari-aona mā-amsa tama !khaigu ai dawa-oasen tsî ǂkhôaga !aroma. ǂGuro !âba ge kurutoa ra ge !hūb di ǂharugu !khaib, Otesa Civil Engineering ti Åon hâb tsî !auga!hūsi ǂharugub, Cooperative Muratori Cementisti Ravanna (CMC) ti a ǂansas hâra Åhûǁare hâse. Lutombib ge a mîsa !oa i ge 74 persentgu sîsenaon tsî kuru-ūhe gere xūn tsîna ge !hūb di i tsî nēs Åkha sâuǁkhāsib tsîna ge hui!nâ. 
 


Edgar Brandt
2020-02-04 08:02:52 | 5 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...