• April 22nd, 2019
Login / Register

Ritha Sindjanga kansela gomupe momukunda gwaNcuncuni

Languages, Rukavango
Languages, Rukavango

John Muyamba Rundu Ritha Sindjanga, ogu kakere asi mufundi komahoroworo aga kaga hege sinkwa ntani gokukwateramo momukunda gwaNcuncuni, ngesi kuna kumundindira sinkwa ntani hena ayaguse sirugana sendi sosipe sokukara asi kansela gomukunda gwina. Age kuna gusa evango lina kalikere muporongwa morwa nomfa dakansela gwanare Rosa Kavara, ogu kadogorokere ketameko lyomvhura zeezi. “ Ose twahepa kurongikida eganeso lyendi mosirugana konyima tupu zomavhumbukiro” yimo ana kutanta mukwatakanesi gombunga zaSWAPO momukunda Kavango zoutekero, David Hamutenya Hipulua. Mokukwama veta zovakansela,Act, kwakara asi mberewa zomahoroworo zahepa kutulisapo mahoroworo momukunda ogo mokatji komazuva 90, kutunda tupu apa lyakara evango olyo muporongwa. Sindjanga kafundire mahoroworo nomazwi 1097, mowo kavalihamesere momahoroworo wokusika ko 1452, ano kandindate gwaAPP Paulus Mangundu, age kagusire nye mazwi gokuhupako 355 tupu. Yitundwamo kavayigeve masiku pevango eli kavapongere vantu popolisitasi zaNcaute. Kwakaramo vantu ngano wokuvhura kuhorowora kusika ko 5243, nye kamuzimo tupu kovantu wokusika ko 1452 yiwo kavayahorowere. Yimo ngoso ana kutanta Maurus Kamati ogu kavapere sinka sokutara asi mahoroworo aga gagendepo nawa. Ano NAMPA age katente asi momukunda gwina kwakaramo tupu vantu wokuvhura kuhorowora wokusika ko 5,040.
New Era Reporter
2018-04-09 10:30:53 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...