• August 9th, 2020

Sanlams ge ǂkhamkhoesib Namibiab diba ǁkhāǁkhāsens !nâ mâse sîsens !ēde ra mā


Paheja Siririka
    
ǀAEǁGAMS – Sanlam Namibias ge ǁkhāǁkhāsens !nâ mâse sîsens !ēde ǁkhaisa ǂkham Namibiaǁîn hîa !kharaga ǀgapi ǁkhāǁkhāsen!khaigu air a ǁkhāǁkhāsena ge mā, nē ǂnûiǂgās di ǀaweǁguisa sîsenmās proxrammi !âse. Nēti ī sîsens di !ēde ǁkhāǁkhāsens !nâ mâ studentna mās di proxrammi ge Sanlams xa a !amǂgābahe !aromas ge, studentna !oa!ū ǂans tsî ǁkhāsigu ǀkha huisa in ǂhâbasa ǂan-tsî-hō!âsa ǁkhāǁkhāǂuisen!nân ra !âgu !nâ hō tsî ǁnās !nâ-ū ǁkhāǁkhā!nā-omdi ǂansa ama ûib !nâ ûiǂui. 

Sanlams Groups di Sîsenǂui ra Danab Tertius Stearsi, ge ge mî ǁîn di ǂnûiǂgās kaise ǀō-aisa tsî ǂhâǂhâsasib ase nē proxramma ra mûsa, ǁîb !nâ-ūn ǂgui !hūǁî ǂkhamkhoen di daode !goaxa ǁaeb sîsenhōs !aroma ra ǀhui-am amaga. Hilaria Graigs, Sanlams ǁAmaǁamaǂanǂans tsî ǁNâu-tsî-!Hoaǂharugus Danas ge ge mî, “Nē studentn !nâ da ge mûmûsa ǀkharaǀkharasi-e ra ǂoaxa-ū ǂgao, ǁîna da ge ǁkhāǁkhā, ǁāǁā tsî ǂgaoǀkhāsa ǂans tsî ǁkhāsigu ǀkha ra sîǂui ǂgao, !gōsase îxa !goaxa mûǂuiba ra aimâiba nî ǂgaose,” tis ge Graigsa ge mî. Ai!âs ge ǁîsa ǂhôare-aona ge mîba ǁîn ge ǁaupexa 700 ǂganamsende a !khō!oasa, xawe ǁkhaisan ǀguina a ū!oasa. Sanlam Namibias ra mîsa !oan ge nē studentna !nona ǁkhâga nî sîsen hîa 1 Aoǁkhumuǁkhâb 2019 dis ai ge ǂnāǁnâse tsîn ge sao ra !kharaga departementdi !nâ nî ǀgoraǂgāhe, aiǁgause ǁamaǁamaǂanǂan !âb, mariǁhōn, ǂhanugu, ǂkhanin tsî khoesi ǂhâsigu !âb tsî ǁguiridi !âb hâna, ǁnāpan nî mâi-ai!âhe tsî daoǁgauhese. 

Joel Kagolab, ǁîb ǀguri nē khoedi ǁaegu a aore tsî ǁnā ǁkhaisan di ǀguib tsî a !nonaǁî kurib di Bachelor of Economics-i studenti, Namibiab Universitaits ǂAns tsî Texnoloxib dis (Nust) tawab ge ge mî, ǁîb kaise ra gangansa nē !ēs hîas Sanlamsa ge mā bis !aroma. Niita Shilongos hîa International University of Managements (IUM) tawa ra ǁkhāǁkhāsens ge kaise dâb xa ǀoa hâse kurisana gere ǂgaoǂgao!nâ in !garise nēsi ǁkhā­khāsen tsî ­ǁîn di ganganxasiba !nurigu !nâ-ū Sanlam Namibiasa ǁgau. Dībasen ǀGôagoses, hakaǁî kuriba Universitaits Namibiab dis (Unam) tawa  ǂHanugu xa ra ǁkhā­khāsens ge ge mî kaises Sanlamsa ra gangansa nē !ēs !aroma.  


Staff Reporter
2019-08-20 08:09:09 | 11 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...