• June 5th, 2020

Sasiyona zovaporosi moKamanyab kuna kuzungurapo zene


Clemans Miyanicwe Kamanyab-Eyi kuna kukwama kweyi vana kuuyunga vana veta vamwe, vaporosi nawo kuna kuyipura nye asi eyi yirugana yahana udumba eyi varugana yokuwapukurura evango eli lyepangero, sitasi sovaporosi sakara asi komuzogo utokero momukunda gwaKamanjab ngesi kuna kugwa zene yina kureta utjirwe kovaporosi. Mavango gakara asi gokuterekera evango lyokukuhwira ngesi konyara nomvhura mbali ngesi kwaturamo ndini zo 20lt yizo avatura mema vakuhwiseko. “ Evango eli ava tura nonkwate nevango lyene eli ava ruganene vaorosi kwaliwapukurura nomvhura tupu dongandi dina pitipo, ngesi nepu oyitara hawe kapi toyipura. Ngesi kuna kugwa simwe nasimwe ngwendi asi ewapukururo kwalirugana momukaro dona, yimo ngoso ana kutanta muporosi gumwe. Pomba zimwe zokulikuhwira vanadorongo ngesi kwedi kapi zakurugana ntani pomba zomevango lyokuterekera nare zagusa kupitisa ngesi nomvhura mbali. Nkenye ngurangura mukadi nye ogu atereke nkenye apa age kugusamo mema aga gana wizapo morwa pomba zokuzonauka yimo ana kutanta ngoso gumwe ogu ana kupira kugava Edina lyendi morwa age kapi vamupulisira auyunge kovanambudi. Evango lyokuterekera lyovanadorongo ngesi kua kara kwahana hasi kutunda tupu ketameko lyomvhura ezi , eyi yina kuninkisa asi nondja vahepa kuditerekera ponze. Gumwe govanadorongo nkenye ngurangura gahepa kuhwameka mundiro yipo vayagenyekepo kofie gahepa kuuyirugana eyi po 07h00 nkenye ezuva yimo ngoso ana kutanta mwene ogu ana kutupa mbudi. Sitasi esi somoKamnjab kwakara novanadorongo wokusika ko 14, posiruwo esi, makura nootilete dimwe ntani nopomba kapi dina kurugana. Mukurona nye gosasiyona ozo moKamanjab inspekta Raymond de Klerk kakandwirepo nombudi dangesi, dokuuyunga asi sasiyona ezi kuna kugwana nakauke nakauke, ntani nopomba kuna kupitisa morwa ewapukururo eli varugana. “Nayinye kuna kumona asi yina wapa. Yilye ana kupe nombudi dangoso?” Age kahere kudiva oku dina tundu nmbudi dangoso. Mvhura zina puko, vaporosi ngavaruganesa yihwa nsene vana hara kulivaterako ntani awo ngavaruganesa nofunguna dawo valiminikire mema norutjeno kwayipete morwa kupira kufuta nomukuli dawo. De Klerk pamwe kureta mema kovanadorongo, kutunda kembo lyendi yimo vana kuuyitanta ngoso.Epangero kwazegwilire paveta evango eli apa valiwapayika, kwaliwapayika noyimaliva yokusika ko nomiliyuna N$20 mokwedi kwaPembankuru 2013.
New Era Reporter
2018-04-19 09:47:34 | 2 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...