• July 21st, 2019
Login / Register

Satco’s khōn projeks ge !gomga mā!kharu hâ

Languages
Languages

Matheus Hamutenyab Satcos-ǂGui !kharaga projekn ǂhanub xa marisise ra mâ!gâhen ge ǀomkhâi tamase !nāsa ǀamma sîsenxasiga ra ǂganam, xawes ge Doen En Sien Self, ti ra ǀonǂgaihe Satco khōn projeksa, a ǁnā ǀguiǀguibe mâǂoa hâ projekn ti ǀgui hîa ǁgoaǂuide mâdan tsî ais ǁga noxopa garusa. Nē projeks ge ǀhûhâsiba xu hâ ǁkhaisa ǁanin xa ra ǂgaeǂguihe. Nē projeks hîa 18 kurigu !kharu hâse ge ǂaidi a mâtsoatsoas ge ǀnî projekn khami daob !nâ !gûsa ǀû tama ge ī tsî ǀgaisase ra ai!gû nē ǂharugub !nâ. Nē projeks tawats a hōǁkhān ge ǀgaisa khōna xu a kurusa xūna aiǁgause !omn ǀkha ǂomsa ǁharon, sandaln, ǁkhowamgu tani-aixūn tsî hān tsî donkin saldi tsî ǂnû-aidadi. Satco projeks di aiǂnû-aos, Maria Koopers ge ǁîn di ai!gûs taren xa ra īǁkhā kaihes di soab ai gere mî, !gâi sîsenǁareb tsî ǁnâugub ǁanin ǁaegu hâb nēsa ra īǁkhā kaisa. “!Nāsasen ǁkhāti ǁanina mari kurus ai ǀgui ǀgaisa ǂâisa ǂnûi tama hâ xawen ra ǂgurose projeks di ai!gûsa mâi !khais ge ǀgaisase ra mâǂoa,” tis ge Koopersa gere mî. Nausan ǁîn tsîna ǀgaisa ǁgoaǂuide nē ǁaeb hoaba ūhâ xawen nē !nans khoena ǀguipa mâǀhao tsî projeks ǀomkhâis ǀguisa ra !khamba !khais ge a ǀgaisa. Ai!âs ge Koopersa gere mî, ǁanin ge garun ase a ǁkhāǁkhāsen !khais ge nē-i nau-e nî ǁnâu!āsa tsîn ǁnâusāgun kara hâpa nî !hoaǂharugu tsî ǀhûǀguisa mîǁguiba nî ūsa, ǂharugub ai!gûs !aroma. Nē projeks ge ǀgui timî tsîs ge daodi âsa 1998ǁî kurib ai a ǀhui-ams khao!gâ, khao-oa-e a ǀū tsî os ra ǀgai o ais ǁga !khoegaru ǁgoaǂuin ka hâ xawe. !ās ǀguis ǀhûhâsib ǀguib osen ge !hūb a ǂhabase hâ ǁanǂgāsaben tsî !narisarima-aon tsîn hoana nē xūna ǁîn tawa ra ǁama ǀgaisa !gôagu !nâ. !Gōsase nē xūn hoan ǁaegu ǀgaisase ra ǁamahese ra mâǂoan ge ǁharona. Nausas projeksa !gâise ra ai!gû, xawe hâ ǀgaisa ǁgoaǂuis ge ǂomū da ra khōn di ǁamas maris ge kaise a ǀkhamasa, xawes ge ǁkhāǁkhākhâis hîa da ge mariǁhōn ǂkhanin ǀkha sîsensa ǂans !aroma a !khō!oasa kaise ra hui da î da marina ǂhanu ǀgaub !nâ ǀgoraǂgā tsî sîsenū ǁkhā.
New Era Reporter
2018-02-06 10:22:16 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...