• July 16th, 2019
Login / Register

Shaningwa ubata libaka zamatibelelo mwa litolopo


Aron Mushaukwa Bukalo-Likwambuyu wa Litolopo ni Zwelopili ya Libaka za Matakanyani Sophia Shaningwa, ubata kuli kueziwe libaka zamatibelelo mwa litolopo ili ko batu babaya kwa litolopo bakuyo fitela teñi, uli taba ye ika fukuza litaba zakuswala mubu. Shaningwa na alabela kwa likomano zezwelapili hala’ Katengo Katolopo ya Katima Mulilo ni bayahi bayona, ili ko katengo katolopo nekatisize simota sesituba kuyo wisa mandu ana yahilwe kusina tumelelano ni katengo katolopo. Kuwisaka mandu kone kubihilwe kibabañata nekutisize lindwa mwahala’ mapokola ni bayahi batolopo, mi alimuñwi naholofezi, mapokola hane bahanisa bayahi batolopo kusatibela kuwiswa kwa mandu. “Hanilumelelani ni litaba zakuswala mubu, kono luswanezi kutalima taba ye. Batu habataha mwa litolopo zaluna, lubabatele maino, bao babatokwa libaka kapa zeñwi cwalo?’’ Shaningwa abuza hane atambeka mandu kwa Bukalo Lasunda viki yefelile. “Mwendi lueze libaka zamatibelelo mi kaufela yaka kona kuhulisa tuwelo yahae, wa kona kuitekela ndu,” sina mandu ayahiwa kabuñata. “Kono litaba zakuswala mubu hakizende kuluna,” abulela. Shaningwa nazwezipili kukupa sicaba kulatelela mulao, ili taba yekatibela likomano ni tutengo twa litolopo. “Kaufela luna – nihaike kwa minzi yaluna koluzwa – pili usika yaha kale ndu yahao uya kuboinduna kuyokupa sibaka. Kacwalo kikwabutokwa hahulu mi halusaezi cwalo lukakala kuitwanisa – batu baluna balwana ni baeteleli, mwendi ni baeteleli bakatengo katolopo, ni mapokola ni cwalo-cwalo,” abulela. Nazwezipili kutiseza kuli batu baswanezi kuzwiseza pata maikuto aNamibia Iliñwi Naha Iliñwi’’. Natiselize hape kuli “kunyefula mulao hakuna kokukaluisa. Kushomaeta sicaba kuli silwanise baeteleli nikona hakuna kokukaluisa”. Shaningwa naize nihaike kuli zene ezahezi mwa Katima Mulilo halikonwi kutakulwa, ukabona kuli lika zalukiswa. “Ee kitaba yeutwisa butuku hanibona – sina mone nibonezi fawayalesi yamaswaniso mazazi a, ili ko baeteleli ni sicaba nebana ni likomano… Luitutile sesiñwi mi lukaina hamoho nikubona kuli lutatulula cwañwi litaba ze, kono hanisusuezi litaba zakuswala mubu mwa naha Namibia.” Mwa liñolo lene lizusizwe kikatengo katolopo, Katengo Katolopo ya Katima Mulilo kabulela kuli kuzwa silimo sa 2014, batu hane bakalile kuyaha mwa libaka zatolopo isi katumelelano ni katengo katolopo, nebasweli kulika kubakupa kuli basiye, kono nekusina tuso. Katengo katolopo kabulela kuli nekabata kuyaha mandu acipile, kono nekupalile kakuli baswali bamubu nebabapaleliswa kueza cwalo, kikacwalo nebaboni kuli baeze sesiñwi. “Kasamulaho wa kueza kaufela mone lukonela, katengo katolopo mwa mukopano wa la 11 Sikulu 2017, one uezahezi nisicaba, nekulumelelanwi kuli balundulwe onafo feela… muzeko wa kuswala mubu nokwaluzwi ni mapokola,” nekubaleha liñolo. Sicaba sinyaza katengo katolopo kanzila yeo nebawisa mandu abatu, mi mabulatwi kiamañata kuli batu nebaholofezi, mane nikuli babañwi nebatimezi. Katengo katolopo kase kalatuzi litaba zeo, kahatelela kuli lika kaufela neli ezizwe kakulatelela mulao. Meya wa tolopo ya Katima Mulilo Georgina Mwiya-Simataa nahatelezi kuli katengo katolopo kaka zwela pili kuwisa mandu ana yahilwe isi kamulao mwa mubu wa kona. Naize: “Kuwisa mandu ao kaufela kukalukisa nzila yakuli katengo katolopo kakenise nikulukisa mubu… Kacwalo nibata kukolwisa naha kaufela, sihulu bayahi batolopo ya Katima Mulilo, kuli taba yakuswala mubu ikatatululwa kanzila yelukile hande kwa sicaba kaufela.’’
New Era Reporter
2017-10-16 10:05:17 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...