New Era Newspaper

Top Featured
Icon Collap
...
Home / Shoprite i nyaziwa ketululo ya mushobo

Shoprite i nyaziwa ketululo ya mushobo

2020-07-27  Staff Reporter

Shoprite i nyaziwa ketululo ya mushobo

Marythar Kambinda

KATIMA MULILO – Kamaiso ya sintolo sa Shoprite inyazizwe kuli ina ni ketululo ya mushobo, kasamulaho akufa babeleki bamashumi amabeli kabasilezi mwasikiliti sa Zambezi mañolo, kuli babonahale fapila katengo kakatalima mafosisa mwa Katima Mulilo. “Mufiwa mamela yeñozwi kuli mukupiwa kubonahala fapila mukopano otalima mafosisa hala likakalezo zebonisisizwe mwaliñolo le. Mumamele kuli ze lisiala kuba likakalezo zeo kampani iezize mi hamusika fumaniwa kale mafosisa. Kasamulaho taba yamina italimwa, kamaiso ika nyatisisa bupaki kaufela ni kubona kana kungiwa muhato,” nekubaleha temuso.

Liñolo la mubeleki yomuñwi ya nyazwa libaleha kuli, “Mukopano uka talima likakalezo zakuli mwahala 10-12 Mbuwana 2020 ni 6-7 Sikulu 2020, ukulubelwa kuli nolobile mulao kwamusebezi. Mafosisa ahao angelezi cwalo ni kueza kabomu ni musebezi wa mbwashula.” Liñolo hape litalusa kuli hakuna mutu wa kwande yakabateñi kakuli ye kitaba ya mwahali. Zeo halili cwalo liñolo leli tisizwe ki katengo kakayemela babeleki ka Nafau, lene lilumezwi kuyabona zakukenya misebezi mwasikiliti Vinzenco Bertolini, ni muzamaisi wa mubelekelo Linton Whittaker libulela kuli: “Mukupiwa kutalima mapampili ababeleki baba amuhela masheleñi ni babakanyi balibyana, mi mulu lemuse kaba luzwelepili nikueza mañolo amusebezi.”

Mwakalabo yahae, Bertolini ubulelwa kuli naize: “Mwakona kukenya kaufela kwanda bayahi ba Caprivi, lutokwa Mavambo, Madamara, Manama ni cwalocwalo.” Liñolo leo neli lumezwi la 18 Liatamani 2020 kanako ya 08h35. Muñoli Yomuhulu wa Nafau Jacob Penda, hana bulela ni bamakande naize manzwi ane abulezwi ki kamaiso ya Shoprite asupeza ketululo ya mushobo. Mi naize kitaba yetuna kuketulula bayahi ba Zambezi, mi ki ketululo ya mushobo hakutalimwa mulao obona za misebezi wabu 11 wa silimo sa 2007. Nabulezi hape kuli, “Shoprite mwa Katima Mulilo ibata feela masheleñi kwa bayahi ba Katima Mulilo, habatokwi kufa misebezi kwabayahi batolopo. 

Luya kai kakuba bayahi ba Namibia? Taba yeo haiswaneli kulumelelwa mi lwainyaza. Lukupa bayahi basikiliti sa Zambezi kungela muzamaisi yoo muhato, yana bulezi manzwi aketululo. Luna bayemeli bababeleki lulaela kuli Bertolini asiswe musebezi. Kusicwalo luka shomaeta bayahi kaufela banaha kuli batuhele kuleka mwasintolo sa Shoprite, kufitela balatelela kupo yaluna. Penda ubulela kuli “muzamaisi yaswana natile kwanu kutonga maswaniso mwasintolo, mi kasamulaho aongaonga mukopano kuli babeleki ba 26 basiswe musebezi, kuli bayoliswe ki Mavambo, Madamara ni Manama.” Naize mukopano uiswe kwapili kufitela kampani ifa katengo kakayemela babeleki bupaki bobazekisezwa babeleki, ili kuli katengo ni babeleki baitukiseze kuyo ikalabela.


2020-07-27  Staff Reporter

Tags: Khomas
Share on social media