• June 25th, 2019
Login / Register

Simataa ukupa yomuhulu wasipokola kulimba Mwoombola milatu


Albertina Nakale

WINDOKO – Muñoli wakatengo kakamaiso yamuuso, George Simataa ukupile yomuhulu wasipokola sanaha Sebastian Ndeitunga, kuli atalime taba yaku beya yanali muzamaisi wa Liluko la Makete Andreas Mwoombola milatu ya busholi ni buputeleli. Likakalezo zeo lizwelela nako yeo Mwoombola hanali muzamaisi wa Liluko la Makete kasilimo sa 2017. Nakile ashimbululelwa kwa ofesi ya Ngambela wanaha, kasamulaho wakushelana maikuto niyo nali likwambuyu wamakete Bernard Haufiku. Simataa nabulelezi Ndeitunga kuli yanali muzamaisi nasiile musebezi taba yahae hane inze italimwa kikamaiso.

Mwaliñolo leli bonwi ki New Era, Simataa nañolezi Ndeitunga liñolo kuli atalime taba kakuli Mwoombola usiile musebezi ana nitaba yesa swanelwa kutalimwa. “Nilumela liñolo le kuwena yomuhulu wasipokola sanaha Namibia kuli utalime taba yakumukwalulela muzeko,” Simataa nabulezi. 


Ndeitunga nalisiyo kuli abulele fataba yeo, kono mubakweli wahae Marie Nainda nanitifalize kuli liñolo leo lika talimwa ki 
sipokola.

 “Taba ne amuhezwi ki ofesi ya yomuhulu wasipokola. Mi kamita mwalitaba zeswanasina ze, sikwata sabupwa kuli sitalime bupaki bobufilwe. Mi kasamulaho sikwata sikafa kelezo kuyomuhulu wasipokola, kona zenikona kubulela,” Nainda natolokile. Lizazi la mafelelezo famusezi la Mwoombola neli la 28 Yowa. Taba yahae iama kusinyasinya masheleñi, kufa lipeleko kamafosisa, nitaba yakufiteza litakazo zahae hanali mwaliluko.  Nakile alilimaniswa famusebezi kali kakalezo zakuli nafile peleko yamali afita fabolule ba N$250, kwa likampani zenungeka kuyena nibabañwi mwaliluko. Mwoombola nakile alatula likakalezo zeo. Simataa naize kalulo yakutalima milatu yahae nebile teñi mwalikweli za Muimunene, Yenda ni Njimwana 2017. Muinasipula wakatengo kane katalima milatu yahae ki Shivute Indongo. Nekupalile kufumana maikuto ku Mwoombola.
Caption
George Simataa


Albertina Nakale
2019-03-18 10:56:59 3 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...