• October 28th, 2020

Sinzongoro skoli ge au1khs haruguba xu go domdore


Elizabeth Hiyolwa

NKURENKURUS - ǁÎs di !ereamxasib ǀhûhâsib ais ūhâsa dīǂuis ases ge Caltop ǁGuiris, Namibiaǁîn xa a ǀhonkhoe-aihe ǁau!khōs ǂharuguǂnûiǂgāsa, ICT tsî administrasis !aroma a ǂhâbasa sîsenūxūna Sinzongoro !Amǁaresa Skoli hîa Kapako ǁhûi!nâǂharis Kavangob Huriǂoas ǀkharib !nâ mâba, âi!â gere ǂoa Fraitaxs ai ge ǀkhae. 
Xūn hîa ge ǀkhaehen ge !gôa!gôaba !oa N$100 000 ǁkhāsiba ūhâ tsî sao rana !khōǂgā hâ: hû komputerdi, 3 laptopdi tsî 2 ǀgamǂgerexa ǁgâiǁnâ-ūs masinra tsîna. 

Nē skoli di danab ge nē kurib di !Khaitsâb !nâ Caltops ǁga sîǂkhanisa ge xoa, mâ ǀgau-i ǀgui-i !nâs xa xaweb huiba gere ǂgan!nâsa, ǁnāpab ge ǀgui ǀkhāb nē skoli diba a ǂhuwiǁnâs khao!gâ, tsî nēs ge a !aroma Caltops ge a ǂgâxabasa. 
ǁKhaeǁnâs nē ǀkhaexūn dis ǁaxasib tawab gere !hoa soab aib ge Caltop ǁAu!khōs Sîsengu direkteri Jefrey Mulezi Mahongoba ge mî, ǂgui !kharaga skolgu Namibiab diga xun huib !aroma hâ ǂganamsende ge !khō!oa, xaweb Sinzongoro skola ge mâǂoasa, ǁ­îb mâ!nâ mâsib xa ra !aromahese.

ǁKhā soab ǂûb !nâb ge ǁgau!nâ-aon, ǁgûn tsî ǀgôana ǂgaoǂgao!nâ tsî ge mî, in ǀguipa mâǀhao tsî skoli ūhâ ǁgoaǂuide !khamǂui, aiǁgause mâti du mariros hîa du ǂnûiǂuibahe hâsa nî ǀgoraǂgāsa. “ǂAn ta ge a nau hâ ǁgoaǂuidi hîab sadu skola noxopa ǂnôa-ūde, !gōsase ǀoro maris skoli ǂnûiǂuibahe hâs khami,” tib ge ge mî. 

“Nē ǁgoaǂuidi ge a !kharu!nâhe ǁkhā, sada (ǁgau!nâ-aoda, ǁgûda tsî ǀgôan) tsîn ga sîsenǁare ǀgui !nans hîa ǀguixasiba ra ǁgaus ase, sada skolǀgôana !gâib ǁga ra aiǂhomise, Harambee Omkhâis ǀAweǁguib daoǁguigu !oagu,” tib ge ge ǀaro. 
Sinzongoro !Amǁaresa Skoli di danab, Joseph Sikongob ge ge mî, skoli di ǀaweǁguib !oagun ǁîna !goaxa kurib !nâ ǁîn ICT ǁkhāǁkhā!âdi ǀkha nî ǁnāǂgōsa, nēsin ǂhâbasa huiba go hō tsî !aruǀî ǀhapio kaisen-e ūhâ tama amaga.


Staff Reporter
2020-10-13 09:16:25 | 15 days ago

Be the first to post a comment...