• June 20th, 2019
Login / Register

Sîsenosib ge 28% ai mâ ÅKhomas ÅKharib !nâ


Albertina Nakales ǀAeǁgams-Sîsenosib ge ÅKhomas Åkharib !nâ 28.4 persentgu ai mâ, Laura McLeod-Katjiruas nē Åkharib di ÅKharisi Mûǂamaos !oagu. McLeod-Katjiruas ge nēsa ǁ­îs di Åkharisi gowaÅîs !nâ ǂoago wekheb Donertaxtsēs ai ge mî. 28.4 Persentgu nēgu ge !hūb di sîsenosib hîa 34%gu ai mâb xa !naka hâ. ǁNāpa di ǂgui ǁguiride nē Åkharib di sîsenosib !gôaba ǁgôaxa-ūs ǂnamipe ra dīhe, !gōsase ǂkhamkhoesib hîa noxopa Ågaib sîsenǁkhās diba ūhân !aroma xaweb ge sîsenosiba ob ra Ågai o nē Åkharib !nâ ra Ågai. McLeod-Katjiruas ge ge mî, Ågui !aromas ÅKhomab Åkharib di sîsenosib !gôab ra ǂharobas, Namibiab di dana!ās ÅAeǁgams ǁgan nau Åkhariga xu khoena ra hāǂgâxas !gâi sîsengu, ǁgau!nâs, ǂurusib !oabadi tsî hâǁkhā !ēde hōs xa ra !aromahesa. !Nāsa Åammi !hūǁîn hîa ÅKhomas Åkharib !nâ ra hāǂgâxa tamas ka o ǁanhân ge a ǂkhamkhoe, mûǂamaos gere mîsa !oa. !Hūsâuǁkhāsib di ǂkhawusasib 2017ǁî kuriba xub tsîn ge nē sîsenosiba ra Åaro!nâ. “Nē mâsib ge !gâi tama sîsenǂuiba sîsenǂnuwis ai ūhâ tsî nēs Åkha Ågâsiba ÅoroÅorosa īǁkhā kai tama ra ī. Sîseosib ge !hūb a ǂhabase noxopa a Ågapi !gōsase ǂkhamkhoesib tsî !garo!ā Åkharigu !nâ. ǂKhamkhoesib sîsenosib !gôab ǂnamipe i ge !hū!nāsise 43%gu ain māse ra ­ǁgau tsî Åkhomas Åkharib !nâ 37.5%gu ai. ǂHanuba xu ǁkhâkorobe marisihuiba ra !khō!oan, !gōsase kairan tsî sorosi !nubusina ūhân hîa a 23 337 hoa Namibiab !nâna xun ge 4 701na a ÅKhomas Åkharib di. ÅKharisi Mûǂamaos ge !aruÅî ge mî, nē mâsiba oe-ams aseb Åkhomas Åkhariba nxopa ra ai!gûsa ǂûna ǁnā kaise a Ågâsana ǁkhâkorobe xawa kais Åkha. Nē ǂû xawas di proxrammi ge hû ǁhûi!nâǂharidi ÅKhomas Åkharib didi !nâ ra !gûǁnâ, ǂgaiÅons ai Moses ǁGaroeb ǁHûi!nâǂharis, John Pandeni ǁHûi!nâǂharis, Samora Machel ǁHûi!nâǂharis, Katuturas Aiǂoas ǁHûi!nâǂharis, Tobias Hainyekob ǁHûi!nâǂharis tsî ÅKhomas tsîna. Nē hû ǁhûi!nâǂharide xu ra ǂûna ǁkhâkorobe !khō!oa khoen ge nēsi 15 156 omaride !khōǂgā hâ, mûǂamaos ra mîsa !oa 68 499 khoena Åhaob ai ūhâse. ǁÎs ge ai!â a ǂanǂans ge Åkhomas Åkharisi Åawemā!nans ge N$32 miljunsa a māsa hepatites E’s khoraǂuisa ǁkhaes !aroma.
New Era Reporter
2018-06-05 10:19:38 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...