• August 7th, 2020

Sitata saVenduka kasigusirepo mapuliro omu vavahagekesere kuvapa evhu


Mbudi zovarugani Windhoek – Sitata saVenduka kasipulisilire kugusapo etokoro lyaso lyekereko asi nongereka vahdipa hena mavango monda zositata asi vaga ruganese. Etokoro eli lyokutanta asi awo vanangereka vahranda evhu lyositata kuna karako ngesi nonyuku. Ehagekeso eli kwawizirepo konyara ngesi nomvhura ntano dina kukapita, yipo valipere vene siruwo mokutarurura ntani mokutanta asi awo vahepa kuyigendesa eyi momuwa yipo nombunga dangesi vaditekure nawa. Ntumwaraka ezi kazitundire komuhuyungilipo sitata, Lydia Amutenya, katente asi nepulisiro nye olyo vana vape, nongereka nomavango peke ngesi vana vapulisire vaturemo mahundiro gawo yipo vakagatarurure ndango zositata nsene asi vana sikisamo yihepwa nayinye. Amutenya katente asi nontambo, kuna kara ngesi asi kuna zegurukire mavango gokukanderera, nosure depangero, dopaumwene, nombunga dokulikarera ntani nombunga nye edi dalitangesa asi kapisi dokugwana yiwizamo kukwama veta zonokampani zomosintokorwa 21, veta zonokampani. Amutenya katente asi momalikwamo gawo, awo kugavako nsonso komavango gokukanderera, nye pokukwama nye veta ezi zompe, omu vaziwapukurura, nongereka kuvapa tupu nomvhura mbali vahepa kutameka kukulilka evango olyo vana vape, ntani evango olyo vahepa kulifuta kwata okwateko ndi mokupitira mombanga. Ano nongereka nye edi dina kumona asi kapi vana kara noyimaliva kuvhura vahehede evango olyo, mokatji konomvhura ntano negano asi vahepa kukaranda evhu olyo vana vape. Yimo ana kutanta Amutanya. Age katente hen asi mavango ndi evhu lyahep kukara komarukanda aga vana pulisire. Nye ndango zodoropa simpe napa kakara nompito asi evhu olyo vana randa kuvhura vavapulisire noperesenta 30% varuganenepo ngesefa zongereka. Ano edi nye noperesenta 70% dahepa kukara moomu vana tulisapo ehndiro olyo. Ntani hena sitata sinatokora asi vahepa kuvapa evhu limwe tupu eli navaruganesa mapuliro gawo. Mpito ezi simpe kuna kara hena konokampani ndi mavango gopa umwene gonosure, asi vahepa kugwanenamo mauwa mevhu eli vana kugwana nsonso. Amutenya katente asi mavango gokukandrerera ntani gonokampani ndi asi nosure kuna kara mulyo unene, mokugava nombudi domapuliro ntani kuronga vantu vetu, rambangako nositata ndi vatungimo nawo kugwana marongo aga vana kuvapa kupitira momavango aga gosure.
New Era Reporter
2018-08-02 10:13:30 | 2 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...