New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Skolǀgôan ge ǀhûhâsib !nâ hâ !gâi tama mâsigu xa ra ǂâiǂhansen

Skolǀgôan ge ǀhûhâsib !nâ hâ !gâi tama mâsigu xa ra ǂâiǂhansen

2021-11-16  Steven Klukowski

Skolǀgôan ge ǀhûhâsib !nâ hâ !gâi tama mâsigu xa ra ǂâiǂhansen

ǂNŪǂGOAES – Minna Sachs ǂAm Skoli ai ra skolǂgâ, Alicia Jansens, Xrat 7 !nâ hâs ge ra ǂâiǂhansen, noxopan ǂgui !gôab !nâ hâ skolǂgâ ra ǀgôana skola nî ǁnāxūmâisa, ai!gû ra surigu ai !gao!gaosa ǂkhawadīb (GBV) tsî ǀhubuǀhubusenxūna hîǀhurus xa !aromahe hâse. 

“Nē uiuixa !nae!khaidi ge tsēs hoasa sida ǀhûhâsigu !nâ ra ī, tsî-i hâna nēsa ǁkhaubas ase xū-e !naua!noexase nî dīhe tama nî is kara, os ge nēsa sida hîa a !goaxa ǁaeb di ǂgaeǂgui-aoda sorosise tsî gagasise a hîgaga ǁkhā,” tis ge ǁîsa ǂoa ge wekheb !nâ ǂNūǂgoaes !nâ New Erab ǂhôare-ao-e gere mîba.

Disi!nonaǀa(13) kurixa Jansens ge ǂhanu-aisib mâisana gere ǁgoaǂui in !nāsase ǂōǂgae tsî ǂkhaikari hâ tsî nēs ǀkha ra !gûǀhaose ǀhûhâsigu !nâ mûsa nēti ī !gâi tama xūn ra tsēkorobe hō!âhepa. 

Disihakaǀa kurixa Jeansophine Hanses tsîn ge nē ǂhôare-aoba gere mîba, skolǀgôan ra ǁgaris !naka tsū xūna dīs, !gōsase, ǀhubuǀhubusenxūna  skoli !nâs tsî skoli !auga hîǀhurus !aroma harehesa. 

“Kaise ǂâiǂhansens ase ī tsî !aorosa !khais ge, ǁnā ǀgôan hîa ǀhubuǀhubusenxūna ra sîsenūn, ǀnî ǁaegu ai nau ǀgôan !oagu !gâi tama tanisensa ra ūhâ tsî ǁkhammi !nâ ǀgôana mâisa,” tis ge ge mî. 

Surigu ai !gao!gaosa ǂkhawadīb tsî hubuǀhubusenxūna hîǀhurus ǂnamipe ge skolǀgôan ǀkha hâ i ǁkhāǁkhākhâis !nân ge ǂhanu-aisib mâisan tsî ǀhûhâsi !oaba-aob tsîna ge ǁhao hâ i tsî ǀgôan di ǂâiǂhansendi ǁga !gâ tsî gere daoǁgau. 

Samuel Shimuningenib, ministeris surigu ǀguitikosib dis di ǀhûhâsi !oaba-aob, ge !khâikhom tsî gere mî, ǀnî ǁaegan nēti ī ǂkhawadīb ǁaxasin ǀkha ra mâ khoena, naun a ǀū ǀgaugu !nâ nēsa ra dīsa. 

“!Nāsaseb ǁîba ra sîsenūhe ǀgaub ge, ǂkham ǀgôadi aiǁgause ǀkhaexūn, mari-i, selfonni kredit-i tsî ǀnî ǀgapi ǂganǀgauba ūhâ xūna ǁamabahes !nâ-ū ra ǀgūǀgūhe tsî ǁnāpa xu sorosi ǁgoeǀhaos !nâ mātare-oas ase ra ǁgariǂgāhe,” tib ge Shimuningeniba ge mî.

Nēti ī ǂhanuo!nâ !nae!khaidi ge ǀawa!namn tawa !nurihe tama ra I, tsūdī-aon ǀgôana ra !ao!ao nēsan ga dī on tarena ǁî-I ǀkha a īǁkhās !naka xui-ao. 

ǁNâu!nāpe ǂkhawadīb ǁgâudi tawa ra hâb, ǂnamipeb ge Shimuningeniba ge mî, nēti ī omde xu ra ǂoaxa ǀgôan ra nē mâsiba !nurisa !ao tsî nē !gomsib ǀkha hâma tsî ǀnî ǁaega aitsama !gamsens tamas ka i o ǀhubuǀhubusenxūna sîsenūs kōse sīsa. 

ǁîb ge ǀgôana gere ǂgaoǂgao!nâ, in ǁgau!nâ-aon, ǀawa!namn tamas ka i o ǀhûhâsib mâisan tawa nēsa !nuri tsî ǁaeb mâ hîa huiba hō. ǁKhā soab aib ǀawa!nam Samuel Shilongoba ǀgôana ge mîba, huib hoaǁae ǁîn !aroma hâsa, xawe !khâikhom nîs tsîna ge dī, in ǁgûn âna tā !gâi tama xūnan kara !khâiheo, !gamsen ta nîs !aob !nâ ūhâ. Shilongob ge ge mîba nî, in !gangu tsî !uia āǁgâuna xu ū-oasen tsî !gâi tama ǀhōsan tsîna xu !ûisen tsî !nāsa ǁaeba ǁîn ǁkhāǁkhāsens ai ǂâisa ǂnûi.   


2021-11-16  Steven Klukowski

Share on social media