• July 12th, 2020

Skolgu ge aitsama ǁkhāǁkhā!nā-omde ra kuru Ågôana !nao!nāsa ǁkhaes aseRUNDUS – !Kharaga skolgu Rundus !nâ mâgu ge ǁkhāǁkhā!nā-omde !nao!nās tsî soana skolgu !nâ hō tama Ågôana !ēs ǁkhāǁkhāsens disa mās !aroma, blegu Åkha aitsama ǁkhāǁkhā!nā-omde ra kuru. Kavango Aiǂoas ÅKharib di ǁgau!nâs direkteri, Fanuel Kapaperob ge ge mî, skolgu ǁnā Åkharib digu taniǁkhāsib âga !kharu hâ skolÅgôan di !gomsib Åkha kurikorobe ra ǂnû !khais ge sâusa xū tama hâ. “Ama i ge, ti beros ge ǂauna ǂkhîo!nâsib !gaesende nē mâsib, ǁkhāǁkhā!nā-omdi Åorosib ǂnamipe tsēkorope ra !khō!oa. Hoa skolgu Åkharib digu ge ǁîgu ǂhâsigu xoakhâiga ti beros tawa hā ge ǁkhaeǁnâ, gaiÅons ai Ndama !Am­aresa Skoli, Rundu Amskoli, Sarusungu Am skoli, Sauyemwab tsî Kehemub hâga, Ånîgu Åguiga ǂgaikhâis ai, tib ge ge mî. ǁNā ǂgaoÅkhāsa !gôab 35 Ågôana 1 ǁgau!nâ-ao-i !aroma ti hâb, xa a !nāsa, Ånî ǁkhā­khā!nâ!nā-omdi !nân Ågôana 80 kōse hâ amaga. “Direktorats ge Åaweǁguiba ūhâ îs ga Ågui skola Rundus !nâ a nuwis diba tsî nē ǁgâiba skolga xu a ūǁnâsa. !Hū!âs ge ǁkhāti Ndamas !nâ skola nî omaihese Rundus !ā!khōmais xa !khō!gâhe tsîs ministeris ǁgau!nâs disa ge māhe. Sida ge noxopa Ågui skola Sauyemwas !aroma Åaweǁgui hâ tsî ministeris ga marisa a mā ǁaeb hoab ai nî omtsoatsoa.” Kapaperob ge ge mî, ǁîn direktorats soa-es ra hō ǁaeb hoaba ministerisa nē mâsib tsî ǂhâǂhâsasib Åasa skolga nē Åkharib !nâ oms ǂnamipe ra ǂâiǂâi!nâsa, in ǁîn di mariǂnûiǂuis !nâ nēsa ǂâis !nâ ūhâ,” tib ge ge mî. !Nubusib ǁkhāǁkhā!nā-omdi dib ge Ågaisa ǁgoaǂuis ase kurib hoaba ība da tsî nēsis tsîna nē blēn Åkha go omhetoa ǁkhā­khā!nâ!nā-omdi khao!gâs tsîna !naon tsî ǂnû-ai!naon tsî hoa ǂhâbasa xūn !nubusiba go hâ.” ÅAms aib ge Kapaperoba ge mî, hoarahus Ågaub nē mâsiba oresa hōbas dib, Åasa skolga oms xa Ågui nî huihesa tsî Ånai mâ skolgu ai !nā-omde Åaros xa ǁaerob Ågaib ores ase Ågui ra hāsa.


 


John Muyamba
2020-02-04 08:06:19 | 5 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...