• May 31st, 2020

SMS ǂhôarode sîs ge HIVs soǀôana ās ǀkha ra hui


Alvine Kapitako Onghas-Onghas ǂUrusib Senters ge ǁnā hû senterdi !hūb a ǂhabase !Nubu ǂHôadi (SMS) !nâ-ū ǀae-aona ǁîn HIVs soǀôana āsa !nape!nape!nâs !aroma ǁgaumâisa didi ǀgui. Nē sîsenǀgaub ge ǀhûhâsib ǂurusib mâisan hîa !garo!ā ǀkharigu !nâ omsa xu oms ǁga !gû tsî nēti ī !nape!nape!nâs HIVsa ūhâ khoen hîa soǀôana āsa ra ǁnākhaona ARVna ǁaeb ai ās di !nape!nape!nâs sîsen ra dīn xōǀkhā ra sîsenūhe. Nē SMS sîsenūǀgaub ge ge !aroma 17% ǀkhas ge soǀôana ra ǁnāxū ka ā khoen !gôaba a ǀorosa. ǁNāpan ge ǂurusib mâisana ǁgamǁarede ūhâ i mâ !gâi!gânas Onhas di ǂurusib !khaiba a sī!nâsa soab ai ge a ǂoaxas ge mâtib nē SMS hōhō!nâs sîsenūǀgauba !gâina ge sī!nâsa. Onghas ǂUrusib Senters tawa a sîsenxa Evans Sagwab, direkteri ǁnāti ī sistems hîa khoraǂuis ǀae!khōs !oabadi tsî soǀôan di sîsenūsa ǁawoǁawos dis Namibiab !nâ hâs dib ge ge mî, nē ǀae-aona ǂâiǂâi!nâs sîsenǀgaub Onghas ǂUrusib Senters soǁôamāǂui!khaib ǀkha a !gaeǁaresa !khaisa. Nē systems ge ǁnātis a !amǂgāsa amaga ǁnā ǀae-aona SMS ǂhôarosa ra sîba tsēs !gau hâ ǁîn soǀôana hā ūǁnâs ǁaeb ai!â. ǁNās kihao!gâs ge ǁkhawa ǁnā ǀae-ao-i hā soǀôana nî ūǁnâ tsēs di ǁgoagas ai sao ra SMS ǂhôarosa ra sî, soǀôana hā ūǁnâ re ti ra mîsa. SMS ǂhôaros ge ǁnāti a xoasa îs tā ǀae-ao-I ǀaeba ǂhaitsi kai. ǁKhātis ge nēsa sao!gâgu ra tsēde ra sîǂui hâna i ga ǀae-ao-e nî hā tama is karao tsî-i ge nē ǀae-ao-e ǁnākhoa ra soǀôana āsa khoen ǂgaekhâib ai ra xoahe. Nē xoakhâib ai mâ ǀae-aon ge ǀhûhâsib ǂurusib mâisa-i xa ra sarihe. “Nē ǀgaub ge ǀawa!nam sîsenna dī tamasa xawe ǂkhâ!nâs tsî ǂhâbasa huiba ǀae-aona mās ai a !gao!gaosa,” tib ge Sagwaba ge mî. Sagwab ge !aruǀî ge mî kaise i a ǂhâbasa !khaisa ǀgui timî tsî-i khoe-e HIVsa ūhâse nî hō!nâhes kara, o-i ǁî-i soǀôana nî āǀgarasa hana-i ga ǀaedī-ao-e ǀkharaǀkharasiba nî ǂgā tama is karao. HIV ǀae!khōs soǀôan ge !kharagagu pelna xu hâ tsî tsēs hoasa ǁaeb ai nî āhe tamas kara i ob ge ǀaeba ǀguis khami ī ǂurusi-e ǁgau tama tsî-i ge ǀae-ao-e kaise ra ǀaeǂnû.
New Era Reporter
2017-08-15 11:23:58 | 2 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...