• September 22nd, 2020

Sores !nanǀgaiba !garo!ā skolgu Zambezib digu !aroma


CHETTO – Nsundwa !Amǁaresa Skoli Zambezi ǀkharib dib ge ai!â gere ǂoa wekheb ai, 3kW sores ǀgammi ǀkha ra sîsen !nanǀgaib masinsa ge !khō!oa hîa kai huib ase ǁnā skoli di ǁ­gau!nâ-aon tsî ǀgôan !aroma ge īsa. Nē skoli hîa dâu!khūdi xa ra tsâǀkhāhe !âb !nâ ǁgoeb di skolǀgôan ge !uia ǁkhāǁkhāsens !aroma ǂnuruǁnuiba ra sîsenū. Nsundwa tsî Kandunda !Amǁaresa skoli, Kongola ǁHûi!nâǂharis !nâ ǁgoeb ge nē ǀkhaeb hîa Hans Seidel ǂNûiǂgās xa ge a īǁkhā kaiheba xu ge domdore. Ai!âb nē ǀkhaeba noxopa !khōǂgā hâs ge !nona kuriga nî sîsenxase i, aibe sîsenǂuib âsa !âis ase ra ai!gû projeks, Omkhâis ǁKhawa ǀAsa kaihe ǁkhā ǀGaigu dis Namibiab !nâ, ti hâs hîa 2017 ǂhanusise ge ǂanǂanhes disa. Nēti ī ǁkhaeǁnâs tsî sîsentsoatsoa kais sores ǀgammi di !nâb ǀkha nî hâ ǀgaib di ǀhûǁarebese ge dīhe ǂhanusi ǁkhowa-ams ǁaxasib, Kandunda Kaseta !Amǁaresa skoli dis tawab ai!â gere ǂoa Wunstaxtsēs ai gowaǀîsa gere mā, soab aib ge Dr Clemens von Dodereri, Hans Seidel ǂNûiǂgās diba ge mî, ǁîn di !uru ǂâibasens !nanǀgaiba !garo!ā skolga mās ai hâsa. “Tita ge ǁawosasib ǀkha a mî ǁkhā, !gâise kō!gâsa tsî ǂhâbasa !gao!gao huisenxūna ūhâ skoli tawab ǀgaisa īǁkhāsiba ǁgoesa, ǂâuǀoa hâ ǁgau!nâsan ǀgôana nî !khō!khoasa, !gōsase ǁnān hîa !garo!ā !âgu !nâ ra skolǂgân !aroma,” tib ge Von Doderera ge mî. Nē ǀkhaeb ge ǀgam skolkha !aroma N$350 000sa ge ǂgan. !Nakaǂnôa Direkteri Mariǁhōn tsî Administrasis dib Ministeris ǁGau!nâs, ǂNuwiǁkhāsib tsî !Hao!nāsi ǁNaetin dib, Knox Imbuwab ge ge mî, nē ǀkhaeb nî ǀgôan di ǀomkhâis ǁgau!nâs ân !nâs di huib ase īsa. “ Hâ a !khais ge ǂgui !gôab di !garo!ā skolgu noxopa !nanǀgaiba ūhâ tama hâsa, tsî nēs ge !aromas ǂhanub kaise nēti ī huiba ra !gôa!gâ tsî ǂgaoba xu hâ gangans ǀguisa sida !âǀhuru-aona ra māsa,” tib ge gere ǁgâiǂuisen. Kandunda Kaseta !Amǁaresa skoli di skolǀgôas, Lennie Gases, Xrat 9 !nâ hâs ge nē ǀgam skolkha di skolǀgôan ǀons !nâs gangansa gere mā soab ai ge mî, ǁîn nēsi !nanǀgaiba go hōs ra ǂâibasensa internets tsînan nî sîsenū tsî ǁîn di ǂansa !aruǀî khoraǂuisa. 


Aron Mushaukwa
2019-11-12 07:40:40 | 10 months ago

Be the first to post a comment...