• April 19th, 2019
Login / Register

Soros ai ǀnōǁnâde dīs (tattoos) di ǀnōheǁoasasib


Jeremiah Ndjozeb ǀAeǁgams-Dingalob, ǂhunuma ǀons âb Denis Shinyamab ti a ǂansab ge Namibiab ǂgui māde ūhâ ǂnuwi-aoba. Shinyamab ge mâǂoa hâ music ǀhuru-aos ǀguisa hî tama hâ, xaweb ge ǂnuwiǁkhāsib tsîna ūhâ ǂgui khoen ǁîb di dīǁkhāsiba ra !khō!gâse. Denisi hîa ge ǀAeǁgams !nâ 1981ǁî kurib ai a !naeb ge mîǁguiba kaiseb ganupe a ǂkhariro hîa ge ū ǁîb di ûihâbab ǂnuwiǁkhāsib ai nî ûisa. Nē mîǁguib ge supu tama ge hâ i xaweb ge nēsi ǀams ai mûmûsa mādawa-amsa ge hō. Nētsēb ge Dingaloba a mâǂoa hâ aitsama mâbasen hâ ǀhonkhoebasen. Nausab musik-i !nâ kai !gâi!gâibasensa ge ūhâ i xaweb ge ǀnōǁnâna dīs tsîn ai ǁîb di ǂkhamkhoesib kurigu !nâ turaba ge !nae tsî ǁnā tsēsa xu kō-oa tama ge ī. Ti mûnanaib ge ǀnōǁnâdi ai ge hâ i tsî ta ge supuse ǀnōǁnâdi !nâ-ū ti tsâsigu, ǂâiǀgaugu, ǂan-tsî-hō!âdi, haisidi, ǁkhāǁkhādi tsî ǂhôade mā!kharu ǁkhā. “Tita ge ǀnōǁnâdi !nâ-ū !kharaga ǀkhākha ǀnammi tsî ûib dikha a mā tsi ǁkhā. Kaise ta a ǂkham hîa ta gen ē xū-i ǀkha ge tsoatsoa tsî ti îra ti huib tsî ǂkhâ!nâs ǀkha !nūse ge sī. Ti îra ge ti ǂgurihaise ge ī i tsî tātsē ǀgora!gâde tama ge hâ i, xawe ǀgaisase gere ǂgaoǂgao!nâ te î ta ti ǁhawosa sī!nâ,” tib ge Dingaloba gere mî. Nē ǂhôare-ao-i ge a sari bi soab aib ge Dingaloba tarekhoes ai ǀnōǁnâde (tattoo) dīs  ǀkha ǁîb di oms Wanahedas !nâ mâs tawa ge ǁaxa i. Nē khoes ge !nōsase ge ǂnôa i tsîb ge Dingaloba ǀnaib ra dīs khami sîsen-i âb ǀkha gere ai!gû. “Nē sîsen-e ta ge kurina dī!gôaxa tsî !kharaga khoen ǀkha tsēkorope ra ǂharugu. ǀNîn a !gom dīsa tsî hoaǁae ǂkhî tama xawen ge !nāsa ǀammi âna dâb tsî ǂkhîb ǀkha ra ǁaru,” Nē ǂharugub ǀnūgub xa ǀoa hâ xawets ga sa sîsenna ǂgaoǀkhāsa !harib ai nî dīs kara o-i ge !aots nî xū-e a ǀkhai. !Anusib ge a dana nē ǂharugub !nâ tsî ta ge tita mâ khoe-i hoa- !aroma ǀasa naldi tsî !omǂgāde ra sîsenū. Ink-i tsîn ge nēsi supuse a hōsa tsîb ge !gôab ti !oabade ra ôa khoen dib tsîna ra ǂharo,” tib ge Dingaloba ge ǀamam.  
New Era Reporter
2017-11-28 10:02:32 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...