• July 13th, 2020

Sure zaKanuni Haruwodi kazifundire marumbasano gomapuro


Stefanus Nambara

Nkurenkuru - Sure zaKanuni Haruwodi zelipakerero mosivike kasipwire kazikere zimwe kazifundire marumbasano gomapuro pontambo zomukunda. Marumbasano gomo 2019 pondambo zomukunda momapuragero konosure marongikido aga kwagatulisapo Ministeli zomapukururo nomagwanekero paunkurungu moKavango zoutokero nositambo asi valipe nombudi kuhamena uministeli ou, nokutara asi vanona yinke vana divako kuhamena malikwamo gepangero noyiviyauka. Sure ezi kazifundire kazipere udigu vakwawo ava nawo kavayasikire montambo zautano kayivaninkisire nye vakare vamwe momarumbasano pauvali nare vanaguko. Murongwa goRuhingilisa posure zina kazifundire, ogu kakere asi age kawapayikire varongwa ava, valihamesere momarumbasano, Sylvia Sirunda, kapi kakere asi ahoreke ruhafo rwendi. 

‘’’Ame kuna hafa sili unene, kapi nina kuvhura ruhafo rwange, kasikere silika sosiwa morwa kuninkisa vanona vakara vanalituramo nomuvana kuliwapayikira vene, yimo ngoso ana kuhuyunga Sirunda. Mitili kapandwire varongikidi asi sihorokwa sangesi mulyo unene, kayininkisire hena vanona asi vahepa kukara nomukaro gwina gokuresa. Carren Mashazi, murongwa goposure, katente asi awo kavakere nowoma kovanasure vakwawo wokonosure peke, nomukavayakere asi hambara vazumbanese ehuguvaro mosinema sauvali, nye nayinye oyo kayigusirepo mitili gwawo ogu kavapere mukumo nokutanta asi nayinye vahepa kuyipita ntani morwa pauruvi vawaawa. Posiruwo sooso Valentin Mpasi, mukurona pamberewa zerongo, koruha rwerongo, kufaneka ntani mpo moKavango zoutokero ogu kakere nage asi gumwe gokugava yitwa, nage kapandwire varongikidi silika esi. 

Ngendeseso ezi kavatulirepo zokuninka asi vanona vahepa kurugana monombunga mulyo unene kayi varongere asi ngapi navaruganena kumwe novakwawo. ‘’ Ame kuna kugazara asi vanona varugane motumbunga twawo mulyo unene, kuvhura nye yika vavatere nampili mononkondwarongero. Mapuro aga kagavaninkisire varuganene kumwe nampili ngomu asi epuro lyakona kukara ndi elimbururo limwe tupu -eyi kuna kutwaredera nye mokuronga vanona varuganene kumwe makura pokumana kuzogera vahepa kuwizapo nelimbururo limwe tupu, yimo ana kutanta Mpasi. Marumbasano aga kagakere unene govantambondunge 8 omu kamuhamenene nosure dokusika komurongo ngoso domomukunda. 

Ava kavafundire kavatundirepo nye kumwe nonkinda, nomedaliye, nonzapo ntani yipakote nye yoyimbapira eyi ava fukisisa. Sure zelipakerero zaKahenge ntani Himarwa Iithete kadikere nye zokuhova ntani zauvali, ngoso. Nawo kavagwene yipakote yoyimbapira yokukafukisa, nomedaliye ntani nonzapo.  


Staff Reporter
2019-10-03 07:52:42 | 9 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...