• February 18th, 2020

Sure zounkurungu kwazisigilira siruwo sosire –Kandji Murangi


Albertina Nakale Windhoek Ministera gerongo lyokuzeruka mufumadekwa Kandji Murangi katente asi sure ezi zounkurungu namalideuro kwaditarerera siruwo sosire. “ Siruwo nasinye, nosure edi delideuro nounkurungu melikwamo lyetu lyerongo kwadi tarerera unene. Ngosirongo, ngesi tuna dimburura asi eninkiliromo eli lyahepa kuhaga makura yipo asi twahepa kulituramo mokuwapukurura yikare moomu yawapera yipo asi ngatu gwene eyi yawapera kugwanamo mosininke esi twadiva asi kwakaramo mauwa.yimo ngoso ana kutanta. Kandji kauyungire nonkango odo paapa katulire mosirugana komitiye zegendeso zompe ezi tuna kutumbura asi Namibia National Training Organisation, lyakara asi evango lyelidewiro moVenduka ava dewire vana kulirongera unkurungu. Age katente asi nzodi zaNamibia, melikwamo lyounkurungu, kuna pumbwa elituromo lyenene mokupungwisa yipo asi tudeure vantu mamatjingiso nokukara nonompito dokulisigasiga momulyo gedeuro. Age katente asi nzodi kuna kara asi zetu natuvenye, mokutanta asi owo vana kugwana edeuro vahepa nye kukalikida kweyi vadiva ntani owo vana kuvadeura vahepa kukara nomfumwa. Paukumwe, vaNamibia twapumbwa kurugana unene, yipo asi siruongo sika gwane eyi tuna pumbwa, ntadi eyi yina kara komeho oko yikaze nye mosirugana moomu yawapera. Makura nepu turugana oyo, ose kuvhura nye nayinye eyi vana kundindira vantu vetu yikaze mosirugana. Vakomitiye wovape ava katulire ministera moyirugana kuna kara; ndokotora Leena Kloppers, munasipundi, Patrick Xoagub, munasipundigona, Webster Gonzo, Anthea Rietz, Agatha Ashilelo, Naftali Shigwedha, Andrew Ndishishi ntani Paulus Haukongo ogu ana kara asi mugendesi kurona mberewa zevango eli. Evango eli kwatamekere ngwendi projeka tupu zatulisirepo epangero lyelipakerero lyovandovesi komeho sirongo saNamibia sikamanguruke makura kumwe nye nokulirundwilira kepangero lyaNamibia. Siruwo nye esi navakara vantu ava moyirugana eyi kuna kara nomvhura ntatu, kutunda mwaJune 3, mvhura ezi dogoro June 3, 2021. Ministera kahundilire komitiye ezi valironge malikwamo gevango eli vadimburure usimbu asi yinke yina pumbwa pevango apa, neyi navavhura kugava kovantu vetu. Eyi kuna hamene nongendeseso noveta, ntani kutara maudigu govarugani ntani kutara mawapukururo kumwe nava vahamenako mokugava noveta depevango, ntani kutara asi vantu ndi varugani ngapi navagwana nonzambi dawo ntani neyi nye yawapera varugani ndi asi mauwa gawo.
New Era Reporter
2018-06-14 09:57:36 | 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...