• July 23rd, 2019
Login / Register

Tarenab ǁHuiǂgaeba ǀAeǁgamsa xu a ǁkhāǁkhāsen ǁkhā ǀkhuruga ûi!kharus !aroma


Dr Dian Spear ǁHuiǂgaeb ge kaise !kharaga!nâgu ǀnanub-tsî-ǂoab mâsiga ūhâ Namibiab xa. Nē kai!ās ge kaise ǀapixa ǀnanub mâsiga ūhâ hîa ǀâ saob ǁaeb tsî ǀgamsa ǂnâsa soreb ǁaegu ǀkha. ǁîs ge !gōsase 500mm xa !nāsa ǀnanuba kurikorobe ra !khō!oa tsî ǀnîkhami kō !āgu hîa 150kmgu di !nūsiba kai!āsa xu ǁgoega ūhâ. Nē !āgu ge Breedeb, Olifanti tsî Berg !āgu tsîna. ǁHuiǂgaeb nēsi ǂnôa-ū ǁgam-i !gomsib ge ge !aromahe !kharu ge ǀgam kurikha !nâ ge ǁnb ǀnanub ti ǂkhawusasib xa tsîs ge nēsa taniǁkhāsib xa ge !nāǂamhe ǁanǂgāsaben !gôab di ǂharos xa. Nausa ra ǁHuiǂgaeb tsî ǀAeǁgams hâra !kharaga ǂanaisaode ūhâs ka i, xaweb ge ǁHuiǂgaeba ǀAeǁgamsa xu ǁîs ge !kharu ge korodisi kurigu !nâ a ū db!harode xu ǁkhāǁkhāsen ǁkhā ǀnîkhami kō ûib !nae!khaide. Namibiab ge !kharu ge 40 disi kurigu !nâ !kharagagu ǀkhurub mâsiga ge !kharu!nâ. ǀAeǁgams gen ē  !nona ǁgamǁkhega ge om tsî ǁgam-e ǁkhawa !anu!anu tsî sîsenūs !khaib tsîna. Nēn xōǀkhās ge ǀAeǁgams !Ā!khōmaisa ǀgauga ge !amǂgā mâtin ǁanǂgāsabena ǁgam-e sâus !nâ nî sîsenūga: ǀHûhâsiba ǂgaoǂgao!nâs tsî ǁgau!nâs dītsâdi ǁGam-i sîsenūsa mûǂams mâisan tsî ǁgam-i meterde ǀguixase  kō!gâs, mâǁaegu aidi !hanade nî ǂnâhes, auton mâti tsî mâ ǀgaugu ai nî ǁāhes ǁGam-i ǂnâde kō tsî !haese dī-unus Nē ǁgaragu tsî dītsâdi ge hâhâ ra sîsenǂuiba ūhâ. ǀKhurub khao!gân ge ǁanǂgāsabena ǁîn !hanadi di kaisiba ǂkharǂkhari, !hana !nôade ǀkharaǀkhara tsî ǂnâǀgaugu tsîna. ǂHarugub !harib ai tsîna i ge ǀkharaǀkharasina ge ǂgâxa-ūhe, aiǁgause ǀasase-i ǀgaisase ǁgam-e ra sîsenū ǂnûiǂgā-e ǀhui-amhe tidesa, Coca-Colas khami. 1990ǁî kuriba xu 2002ǁî kurib kōse i ge ǁgamǁkhaega !gâise gere ai!gû tsî ǁnā-amaga ǁgam-i di ǀorosib !gomsiba ge ūhâ tama hâ i, xawe i ge 2016ǁî kurib !nâ ǁgamǁkhaega kaise ǂamse ge ǁgoe tsî I ge nēs !aroma !naua!noexasedā!harode nî ūhes ge. ǀAeǁgams !ā!khŌmais ge ǁgoe-oa tamase ǀkhurub mâsiga ge !kham!oatsoatsoa tsî kaise kai ǁgam-e ra sîsenū ǂnûiǂgāde ge ǁara. ǁHuiǂgaeb tsîn ge ǁgam-e sâus ǀaweǁguiga ge dī. Dian Speari ge Universitaits ǁHuiǂgaeb dis tawa a sîsenxa.
New Era Reporter
2017-08-01 11:57:44 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...