• June 18th, 2019
Login / Register

Tari-e !ûi-aona nî !ûi?


Maria Amakalis ǀAeǁgams-!Ûi-aob hîa ge ǂgom!gâheb, omsab nî Pioneerspark ǁanǁguib hîa ǀAeǁgams !nâ ǁgoeb tawa !khūb!naes kaitsēdi ǁaeb !nâ nî !ûiseb, ge ǁanǁare-aon nēb !ûihâ oms din oms !nâ khôaǂgâ tsî ǂauna om!nābexūna haka tsēdi ǁaeb !nâ ge !nariǂui. Nē !ûi-aob ge ǁnātikōse !gâi!gâ tama ge i ǁîb ge ǀhûhâsib khoen xa a mû!nâhe om-e !nariǂui!nâs ǀkhab a ǁaxa hîa amaga tsî ge ­îba ǂoago wekheb Wunstaxtsēs ai !khōsis !nâ ge ūhe. Nē 24 kurixa !ûi-aob hîa ge ǀnîkhami ǀonhâ !ûi-ao ǂnûiǂgās xa !gaesa ib ge ǁnāpab ge Pioneersparki !nâ om-e nî !ûise sîsenxa ib ge nēsa !ēs ase mû tsî ǁanǁare-aon di omsa tsēkorope gere !nari!nâ. ǀAeǁgams !Ā!khōmais di ǂHaitsi !Oabadi Mâisab, Fabian Amukweleleb ge ge mî, ǁanǁare-aon hîa ge mâiǂuis ǀkha !nari tama hâ in ge nē ǁaxasiba mû tsî ǀawa!namna a ǂanǂansa. ǁÎb ge gere dītsâ !hae ­ǁaeb !nâ ǁnāpa xu ūbēsensa xaweb ge ǁ­aeb ai ge ǁnāǂamhe. ǁAnǁare-aon di !khōǁnā-ūdadi ra ǁgausa !oab ge nē !ûi-aoba ǁnāb gere !narixū oms tawa Hôasoreb di 15, 17, 18 tsî 21 ai ge mûhe. Nē !ûi-aob ge ge ǂan!gâ !naris âb xa tsî ge mî ǀnaib ge ǀnî xūna a ǁamaxū tsî tamas ka io ǁîb ǂhâ hâ xūn ǀkhas tsîna gere mā!khunigusa. Nē xūn di ǁkhāsib ge noxopa a ǀūsa xawen ge ǁîna aiǁgause brelde xu laptops kōse !khōǂgā hâ. “Sida ge kaise ra ǂâiǂhansen ǂgui !gôab di omǀhonkhoen hîa omdi âna ǀguis khami ī kō!gâ-i ose xūmâi tsî sâǁ­aega ra in ǂnamipe, !gōsase kaitsēdi ǁaegu !nâ. Nē mâsib ge omkhôaǂgāde ra ǁgoaǂui,” tib ge Amukweleleba ge mî. ǁÎb ge ǁanǂgāsabena ǀkhoma tsî gere ǂgan, in hoa ǀaweǁguiga dī tsî hoaǁae khoe-e ūhâ omsa nî !ûiba ni-e. Omsa ǁnāti !ûi!gâs ose mâs !aroma gu ge !nari-aoga kaise a ǂkhaigari tsî !ēsa gu nî hōs karao, o khôaǂgās ǀguisa nî dī,” tis tsînab ge ge ǀaro.
New Era Reporter
2018-01-09 09:58:31 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...