• April 19th, 2019
Login / Register

Tolopo ya Katima ibata kuba yekenile nikufitisisa mwa Namibia


Hilama Nakandungile Katima Mulilo-Katengo katolopo ya Katima Mulilo cwale-cwale nekazibahalize mungendenge wa pili isamba, wa kukenisa tolopo mwa mutomo otwi “Luswalisane kuli Lukenise”, ili obata kumbweshafaza mayemo atolopo, kakuhulisa nikuhatisa makete ili taba yeka kona kumema ba lipisinisi. Hana bulela kanako yakuzibahaza mungendenge kwa musika wa Katima Mulilo, Mueteleli wa tolopo ya Katima Mulilo Raphael Liswaniso naize kalulo ye kiya butokwa mwa kubata kubuluka silalanda kakususueza sicaba kuba nimaikuto aku bukeleza silalanda mobapila. Liswaniso naekelize kuli mungendenge ubata kuluta sicaba bumaswe bakuyumbaka basila, nikubasusueza kuli ba kone kuba ni maikuto amande, aswana sina kusa yumbaka masila, kukenisa libaka za sicaba, ni kubukeleza silalanda. “Katengo ka tolopo ya Katima Mulilo kaswanezi kukala kuikumuseza naha yaluna, kungelela ni tolopo ya luna ni silalanda sa luna. Muñwi ni muñwi wa bilaela kabaka la masila afumaneha mwa tolopo, kono hakuna yaba ni buikalabelo fa taba yeo. Lubone kuli tolopo ya Katima Mulilo ifetuha kuba tolopo ye kenile ni kufitisisa mwa naha kaufela,” kwa susueza Liswaniso. Kanako yeswana, Meya wa tolopo ya Katima Mulilo Georgina Mwiya Simataa naize mungendenge wa kukenisa ozwela pili ukatisa cinceho mwa tolopo ni naha kabupala. Utiselize kuli, hakutalimwa maino atolopo, ili yepotolohilwe ki linuka ni kuipa miseto ni linaha zene, ki kwa butokwa kuli tolopo ibe ye kenile nako kamuka, kakuli habalati feela kuba munyako, kono ba bata kumema ba lipisinisi. “Kumema ba lipisinis kuka bapala kalulo yetuna hala kufelisa kutokwa misebezi mwahal’a ba banca sina haibulezwi mwa Harambee Prosperity Plan,” kwa talusa Mwiya-Simatta. Uzwezi pili kueleza batu kaufela kuli ba be be nikolo mwa mungendenge wo kuli ukone kuba okaba ni miselo ye minde. “Luswanezi kuikumuseza seo lubata kufumana kuli luhulise tolopo ya luna. Lwa lemuha kuli lisebeliso kize nyinyani, kono lusebelise ze nyinyani zelu sweli. Lubelise malatelo amasila isi kuyambaka feela,” kwa eleza Mwiya-Simatta. Sicaba hamoho cwalo ni babeleki bakatengo ka sikiliti, katengo ka tolopo, ba Zambezi Vocational Training, hamoho cwalo ni mapokola kaufela nebaitengile mwa mungendenge one undongwami hahulu tolopo. Kakuya ka Meya nako hainze iya mungendenge uka iswa ni mwa ma komponi. Nabulezi hape kuli ofesi ya mueteleli ikatisa kwinano mwa likomponi, ili mo komponi yekaba yekenile kakufitisisa ikafiwa komoki yefulana yekana izamaya ni pene.
New Era Reporter
2017-09-18 10:06:32 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...