New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / TransNamib ge N$2.6 biljunsa koro kurigu ǁaeb ǀaweǁguib !nâ ra ǂâi!nâǁgui

TransNamib ge N$2.6 biljunsa koro kurigu ǁaeb ǀaweǁguib !nâ ra ǂâi!nâǁgui

2021-04-06  Maihapa Ndjavera

TransNamib ge N$2.6 biljunsa koro kurigu ǁaeb ǀaweǁguib !nâ ra ǂâi!nâǁgui

TransNamiba ǁkhawa oahā-ūs !gâi hōǂgāsa kurus ǀgaub !nâs ǂnamipeb ge Dana Sîsenǂuira mâisab Johny Smitha, ǂoa ge wekheb Wunstaxs aib ge !âǀhuru-aon ǀkha ūhâ i ǀhaos tawa ge mî, TransNamib N$2.6 biljun marisa ǂhâba hâsa ǁîb di koro kurigu ǂharugub ǀaweǁguiba 2023 !nâ sī!nâs !aroma. 

ǁNāpab nē ǂnûiǂgās ǁaeguǀnōb tsî gaxu ǁaeb sîsenǀgauga gere ǁgui!ā soab aib ge Smitha ge mî, ǁîn di ǁgūbas sao ran ai hâsa, ǂnuwis aitsama mâbasen tsî tani!kharuhe ǁkhā ǀuridao !narisa, !gâiǂâu hâ ǀuridaoga ūhâs, omkhâi sîsenǀhaosa ǀhûhâsib ǀkha !gaeǁaresa ǀuridao !oabade mās !nâ-ū, !gâi!gâi!nâ tsî ǀgapiǀgapi ǀuridaoga SADCs ǂgaoǀkhāde !oa, ǀaweǁgui tsî kuru ǀuridaoga Botswanab tsî Zambiab ǁga ra !hûǁarese tsî dītoa ǁnāti ī !gâi!gâi!nâs !hūb di ǀuridao !gaeǁaredi hîaN$15 biljuns ǁkhāsiba ūhâde.

Smithi ge ge mî, TransNamib ǀasa marikurib kaise a ǂkhawusa sîsenǂuiba ūhâ !khaisa Covid-19 di !gâi tama sîsenǂuib xa !aromahe hâse tsî nēs xōǀkhā ǀomkhâi tama sâuǁkhāsib tsîn xa ǁgoaǂuibahe hâse. ǁÎb ge noxopa a mîs ge, nē ǂnûiǂgās !kharaga ǁgoaǂuidi xa !kh,!namihe hâsa, aiǁgause ǀhûhâi ǂnûiǂgās ase !gawaǀîhe tama is, ǀoro !gôab khoen ǀguina tani khās ǁkhāsib, !augaba xu hâ ǁamaǂgandi saogugu, !nubu ǁaerob ǀguiba ra ǂâu marisise, ǂhâbasa xūn omkhâis !nubusib tsî xūna !gâi ǀmâsib !nâ !khōǀgaras hân khami. 

TransNamib ge ǁîb di koro kurigu ǀaweǁguib di !âb ase ǁîb di hōǂgās ǁkhāsiba ǁkhawa kō!gâs, ǁkhawa ǀasaǀasas ǁîb di ǂharugub ǀonsa tsî sîsenǀgauga kō!gâs ǂâisa dana ǂhâsigu ai nî ǁguise. Smithi ge noxopa a mîs ge ǁîn di ǁgūbas ǁnâuguxoaǁguigu !nâ nau ǀuridao !nari!oabadi !nâ ǂgâ tsî ǁgariǁgarisasib !naka ǂharuguba omkhâis tsî ǀhonkhoe-ais a xūna kō!gâs tsîna. 

ǁKhātib ge TransNamiba a ǁaxa, ǁîb di texnoloxiba ǀasaǀasa!nâs  ǀkha tsî ǀasa ǂâiǀgaugu tsî ǀasa ǂharuguǂâiǀgaugu ǀkha ǂoaxasa ra ǂgaoǂgao!nâ, gaxu ǁaeb !nâ !gâiba nē ǂnûiǂgāsa nî harebebase. ǁKhātib ge ǁkhā ǂnûs tawa !nakaǂnôa ministeri, sîsengu tsî !nari!oabadi ministeris dib, Veikko Nakundiba ge mî, ǁîb ministeris ǁnāti i !ereamxasib tsî ǁgui-aisa ūhâsa sâsa ǂnamipeba TransNamiba ǂnuwibasa in !nôa-ai!naon ose ǁîn sîsenga dīǂui. 

ǁKhā soab aib ge TransNamib mariǁhōn danab, Cornwell Chadyaba gere ǁgui!ā, nē ǂnûiǂgās nē ǁaeb !nâ ǂauna marisa kuru tama hâsa tsî i ǁnā-amaga ǁîn !aroma a ǂhâǂhâsa !khaisa hāǀaro ra marina ra ǂgâxa-ū ǀgauga ūhâsa. 


2021-04-06  Maihapa Ndjavera

Share on social media