New Era Newspaper

Top Featured
Icon Collap
...
Home / Twaniso ya linziye ya tiisezwa

Twaniso ya linziye ya tiisezwa

2020-10-12  Albertina Nakale

Twaniso ya linziye ya tiisezwa

WINDOKO – Sisole sa naha Namibia (NDF) silumezi fulai kwa sikiliti sa Zambezi, kuyo tiiseza twaniso ya linziye zefubelu za Afilika zetuta, ili zetaselize sikiliti kaufela nikusinya lihekele zemyanda iketalizoho zamafulelo. 

Linziye neli bihilwe sapili la 12 Muyana 2020 kwalibaka zecwale ka Muzii, Namiyundu, Ivilivinzi, Lusese, Ihaha, Nakabolelwa, Masikili, Malindi, Ibbu, Ngala, Muyako, Mahundu, Machita, Kikiya, Kanono, Muketela, Linyanti, Chichimane ni Kapani.
Sibuabui wa sisole sanaha Petrus Shilumbu viki yefelile nanitifalize taba yakuisa fulai yamufuta wa Y-12 kwa sikiliti sa Zambezi, ili yene ile ni mufufisi ni manjinela. “Halubulela bailo ikopanya ni babañwi, kungelela cwalo niba Unam, ni babeleki baliluko la njimo kuyoshoka mayemo. 
Likwata ze li inzi kokuna ni linziye kuyo tatuba kana mulyani uka beleka. Basweli kulika kwa Ibbu kamotikala. Mufufisi hasika kala kale kubeleka,” nekubulezi Shilumbu. Zeo halili cwalo balimi mwalibaka zena ni kuselaelwa mulyani baelelizwe kututisa limununanu zabona kakuli mulyani usifanu. 

Sibuabui wa sikolo sa Unam John Haufiku naize sikwata sa baba cilaukile mwalituto nebaile kwasikiliti kuyofa bucaziba bwabona mwa twaniso ya linziye. Haufiku naize sikolo sa Unam sibona kuzuha kwa linziye kuba pilaelo yanaha kaufela, mi siiketezi kusula lisebeliso kutusa kulwanisa linziye. “Mwalilimo zepeli ali mwaofesi yomuhulu wa sikolo sa Unam Kenneth Matengu, ubulezi hañatañata hala kueza lipatisiso sakata kutusa kutatulula butata bwa sicaba. Se kisesiñwi sa likwata zetuna sesi kile salumelwa kutusa mwa butata bwa naha,” nekubulezi mubatisisi kwasikolo sa Unam Anicia Peters.


2020-10-12  Albertina Nakale

Tags: Khomas
Share on social media