• July 21st, 2019
Login / Register

Unams ge !gôasib ǂan!gâs doctor xrata Sister Atiogbesa go mā


n Matheus Hamutenyab ǂNūǂgoaes – Universitaits Namibiab dis (Unam) ge !gôasib ǂan!gâs mās di doktor xrata Sister Paule Elizabeth Atiogbesa ge mā, ǁîs di mâǂoa hâ !âs hîas ge ǁgau!nâs nē !hūb dis, !gōsase ǁKharas Ågarib !nâ a Åhurus !aroma. Sister Atiogbes ge !nū!nâxase ǂnû tsî ǁîs ǁkhāti ge ǂguro ǁkhāǁ­khāǂuisens ǂan!gâs mā is !khawagas Åkharib di Unam kampes di !nās !aromas tawan xūna gere !gûǁnâ Ågausa !hara tsî gere !gâ. Sister Atiogbes ge ­ǁîs di ū!oas gowaÅîs !aromas ge a ǂgaikhâihe o, !auba si gere ǂnuwis ǁîs Åkha gere !gâiaǂgao Åhaos ai!â sī ge mā. ǁNaetib khamis ge nēsa ­ǁîs xa ge tsoatsoa tama i tsî !haese Namibiab ǂkhamkhoesib ai ǂâisa ǂnûi tsî ge mî, ǁîs nēsi a 89 kurixa xawes noxopa ǁnā turaba ūhâsa Namibiab ǂkhamkhoesiba ǂgaoǂgao!nâsa in Ågapi ǁkhāǁkhāsende sī!nâ. Sister Atiogbes ge !aruÅî ge mî, ǂgui !gôab di omaridi ǁnā ǁkhāsiba ū tama hâsa ǁîn ôana skolgu ǁga sîsa, tsîb nausa ǂhanuba ra dītsâ hoa Ågôan skola nî ǂgâsa xawen ǂgui Ågôana noxopa ǁnāti ī !ēde hō tama hâsa Ågapi ǁkhāǁkhāsen!khaigu tawa sī ǁkhāǁkhāsens disa marisi !nubusigu !aromasa. “Ti ǂgaob ge kaise ra tsû, ǁnā ǁkhāsib !nâ ta mā tama hâ ai!â ra ǁkhā­khāsen ǂgao Ågôana huis dib !nâ !khais !aroma, xawe ta ge ra dītsâ ti ǁkhāsib !nâ ta ǂkhawusa i kara xawe hui ǁkhā ta apa ra huisa,” tis ge ge mî. “ÅKhoma ta ge ra mâ ÅguiÅguibe khoe-i nēpa ǂnôa-i hoa-i ǁga, î da tā Åguri Ågui ǂâibasen tsî daode ǁkhowa-amba ǁnā ǂkhamkhoen hîa ǂkhawusa omaride xu ra ǂoaxa xawe ai!â ǁkhāǁkhāsens turaba ūhâna. Nē Ågôan guin ge ǁkhāǁkhāǂuisens khao!gâ ǁî-i ra ǂoaxa xu Åhûhâsib ǁga kō-oa tsî ûiga a ÅkharaÅkhara ǁkhā,” tis ge gere khom. Ministeris ǁGau!nâs, ǂNuwiǁkhāsib tsî !Hao!nāsi ǂūsigu di permanende sekretares, Sanet Steenkamps tsî ombudsmani John Walters hâra tsîn ge ǁîra di ai!âkam ǁgau!nâ-aos di !gâiaǂgaob !nâ ra nî !âse Åaokhoen, Åhōsan tsî ai!âkam skolÅgôan ǁaegu nē hâ i. Steenkamps ge nē mâǂoa hâ ǁgau!nâ-aosa ǁîs a khoexa!nâ, ǁawosa !gao!gaoga ūhâ, khoena ra ÅhaoÅhao khoes tsî ǂguin ǁîs ai ra kō!awa ǁgau!nâ-aos ase gere !khōÅkhā.
New Era Reporter
2018-05-22 10:50:44 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...