• April 18th, 2019
Login / Register

!Uri!khubis ge ǀgaisa sîsenosib tsî ǀgâsiba ra hō!â


Kuzeko Tjitemisa ǀAeǁgams-ǁAnǂgāsaben,!Uri!khubis din ge ra ǀaweǁgui mâtin ǂkhîo!nâsib di ǂhaweba Omaheke ǀKharisi Mûǂamaob, Festus Ueiteleb tawa nî sī-ūsa, khao-oa ra mâsib nē !ās dib ǀkhan mâ ǀgaub ai nî huihes dītsâdi ase. ǀHûhâsib aimâba-aob, Crooks Nganganeb ge nē ǀaweǁguisa ǂkhîǂkhîsa ǀnopaǁnâde dīsa ǂan!gâ tsî ge mî ǁîn nēsi hoa ǂkhamkhoesiba nē mâsib ǂnamipe hōhō!nâs ǀkha a ǀhawesa. Sîsenosib ge ǀgaisase danasa ra ǀhōǂui tsî ǀgâsiba ra ǂapaǂoa kai. Nganganeb ge ge mî, ǁîn !nuri !nādi kōse ǀkharisi mûǂamaob ǀkha ǀhao tsî ǁîn di mâsib tsî ǂhâsiga ǀgoragus !aroma dītsâde dī hâsa, xawen ǀguis khami ī !nuri-oa-i tsîna ǁîb berosa xu !khō!oa tama hâsa, on ge ǁîna nēsi ǀnî ǀgau-e ūhâ tama hâ ǁîn di domga ǁnâuhes diba, os ge ǀnopaǁnâsan ge a mîǁguisa. ǁÎb ge ai!â ge mî,!Uri!khubis di ǁganǂā!khaib di ǂganamhes 2015ǁî kurib !nâs ge !Uri!khubis khoen di khao-oasa a !aroma tsî ǀgâsiba kaise ǀgaisase a !aromasa. Nganganeb ra mîsa !oab gen ē ǂā!khaiba ǁaupexa 200 khoena gere sîsenmā tsî ǁganǂkhōna ǀhûhâsib khoen ai gere ǁamaxū tsîs ge ǁîb di ǂganamhesa kaise !oaxa mâsib !nâ !Uri!khubis tsî !ao-am ǁgoe !garo!ā ǀhûhâsiga ge xumâi. ǂOago wekheb ais ge Nampasa !nuri tsî gere mî, sîsenosib di mâsib !Uri!khubis ǁanǂgāsaben, !gōsase ǂkhamkhoesiba ǀgaisase ra tsâǀkhā tsî ra khao-oa kaisa. !Kharaga dî!nâǁgamǁaredi hîan ge Nampas ǂhôare-ao-i ǀkha ūhâ idi !nân ge ǁanǂgāsabena gere mî, nē mâsib ǀgâsib dib hîa ǀgaisase sîsenosib xa ra !aromaheb ǁnātikōse ra hāsa in ǀnî ǂkhamkhoena ǂanpega ǂkhawadīb xūron ǀkha tsoatsoa tsî !khō-omǂgâ. ǂGui ǂkhamkhoen ge ǁgâude xu ge ǂoa tsî !gangu !nâ ǁoreb ǀkha hâmas ǀguisa ra dī. ǁAupexa ǀgamdisis xa a !nāsa !gôab di ā!khan nē !āros !nâ hân ge ûiba noxopa ra !gom!gom. Omaheke ǀkharib di ǁgauǂuiǂhaweb hîa ǀkharisi mûǂamaob berosa xu ge ǂoaxab ra mîsa !oab ge ǀgâsiba ǀgaisase !Uri!khubis, ǁNaosanabes, Otjinenes tsî ǂKhoandawes hâde !khō hâ. ǀHaob ain ge 7 756 khoena ǂhanub huib !aroma, 5 964 khoena kairakhoen marisa !khō!oa tsî 1 792 sorosi!nubin marisihui!nâs !aroma Omaheke ǀkharib !nâ ge xoamâisa I, !Hoaǂkhaib 2017ǁî kurib ǀams ai.
New Era Reporter
2018-02-13 09:36:13 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...