• September 26th, 2020

Vadinkantu wombunga zaSWAPO kuna hara vaturepo nomvhura daPG


Windhoek – Mbunga zovadinkantu vaSWAPO kuna kuhundira asi vatulisepo etarururo lyonomvhura edi nakara muhahendentoni momberewa. Yipo asi ogu ana karamo ngesi nage yimugume asikisemo siruwo sendi sokukara momberewa. Hamutjanga gomapukururo gombunga ezi Lineekela Dumeni katuliremo egano eli nkera apa kageve mbudi zendi. Ogu ana kara ngesi momberewa zomupanguli ntoni Martha Imalwa kuna kara ngesi momberewa kutunda mwa January 2004, yina kuninkisa akare asi age yige nye ana kara momberewa ezi siruwo sosire yina kara nesanseko. Mutoti upresidente Sam Nujoma yige gatulire Imalwa mosirugana mwa November 2003. 

Imalwa kakere moudigu kwedi kuna puko, apa kageve mbudi asi nomiliyuna dokusika ko N$600 dazumbana koGIPF twahepa tupu kuyitambura asi yimaliva oyo yina zumbana yina kutanta asi kapi natugwana yimaliva oyo morwa kapi tuna kara noumbangi. Dumeni katente asi siruwo sokukara momberewa ezi asi PG dahepa kukara nomvhura vanamupe nampili dokusika komurongo ngoso. Nsene asi vaturapo nomvhura hawe nayininkisa muntu ogo ana kara mevango olyo arugane unene. “Yii mberewa kuna kurugana nye momuntu mundinda gwendi vahepa kumupako sinano sonomvhura omu nakara asi kuna kuruganena vantu , yimo ngoso ana kutanta. Dumeni katente asi mokutara yiviyauka yomomberewa, unene ngwendi momberewa nye ezi, wahepa kudiva asi kurugana kumwe novantu omu novhura kuavatera. 

Moomu tupu tuna kutanta asi kapisi hepere muntu okare momberewa yikando yitatu,ngesi eyi kuna kumonekerera nye moudigu ou waGIPF. Siruwo esi sokukara momberewa vahepa kusikeverera, ose ngesi tatukaza koparliamente tuka tulisepo veta zina kutanta asi evango eli lyaPG lyahepa kukara nomvhura murongo tupu kwankenye ogu ana ligwana. Ose kuna hara nkenye sihorokwa sigwane mpito zaso zopaveta. Vantu vetu kuna kuvatekura momudona ntani kuna kunyanda konzara, epiro yirugana kuna zeruka nayimwe ngoso, nye muntu ogu ana kara momberewa asi eretesepo veta kukwama ediveta hawe age kuna hingire tupu nokuhuyunga eyi ana hara. Dumeni simpe kahundilire asi nonkondo edi gakara nado PG vadihore dokuninka asi yige gelike gokutokora asi eyi vahepa kuyitura momatokoro ndi hawe yipo yikare asi navenye vapanguli vahepa kuhamenamo. 

Age simpe kagwedereko asi mbunga zovadinkantu vaSWAPO kapi vana kuyizuvhira mbili mokuzumbanesa yimaliva yoyinzi ngesi morwa mupanguli gelike tupu ana kutara asi eyi nokuvhurasi kuyikwamakwama. Kapi yina kumoneka nawa omu vawidi vana kara kuna kumenya menya, nye sirongo aso kuna kara asi kapi sina kuza momukaro gomuwa. Simpe kuna kupulisira yimaliva vayiruganese mepuko mosirongo esi, siruwo oso vantu vana kumana sure kuna kugendagura tupu mononzira kwato yirugana ntani etwaromo simaliwa kapi sina kugwaneka mokuvatera nkenye ogu. Muhuyungilipo vadinkantu ogu simpe kahundilire vaturepo mupanguli gumwe ogu nakara asi kuna kutara udigu ou woyimaliwa yaGIPF yokusika ko N$600 monomiliyuna. Imalwa yikando nayinye age kupopera mberewa zendi kwayi varuganako, omu ana tanta asi age kapi kafutisa owo vana gwana epuko, morwa umbangi kapi una kara wokuzulilira.  


Kuzeeko Tjitemisa
2019-09-12 07:54:41 | 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...