• July 10th, 2020

Vadinkantu womoKavango kavavankondopekere mokuruiganesa nokompuyuta


Nkuuru gomukunda Kavango zoupumezuva Bonifatius Wakudumo kahuguvarere ministeli nokuzipandura minsteli zo mapukururo, magwanekere nounkurungu morwa elituromo lyazo mokugava udivi ntanteko kuhamena kompuyuta modoropa zaRundu. 
Nombudi magwanekero ntani unkurungu kuna kara yimwe yomutaro yina kara asi kuna kara pontambo zokuzeruka yipo tukagusepo ruhepo nonzara yipo asi tukagwane ewogo lyanavenye. Mokutulisapo elikwamo lyangesi, hawe one kubakuliza negano eli twakara nalyo lyokusikisamo magano getu go NDP 5 ntani Harambe zewongo. Wakudumo yimo nye ana kutanta ngso posiruwo seturo moyiruna elikwamo lyangesi bmosonda kazipwire moRundu. 

Wakudumo katente asi edeuro lyangesi mulyo unene, morwa natugusapo nye udigu ou twakara nawo yipo tuture nonkambadaro asi twahasigako vantu vamwe konyima. Nguuru kahundilire owo vana gwana mpito ezi asi vaziruganese nawa morwa kuna kara zomawokowoko vana kugwana kutundilira koministeli. 

Ame kuna tanterenge asi edeuro eli talikara lyomawokowoko, yina kara asi kuyipandwira epangero, makura asi one nomukara vamwe vana kugwana nombudi nokugwanekera ntani kukara noudivi morwa namuvenye sinzi seni vantu mwatunga momukunda ogu, yimo ana kutanta nguuru gomukunda Kavango zoupumezuva. Ame kuna kuyimona asi one kuna kurugana yeeyi omu huyunga, morwa ngesi munatameke kutulisapo ntateko zeni  moICT moNamibia. 

Edeuro eli kuna kara limwe lyomagano gominitseli omu zina lituramo asi vantu vetu vahepa kugwana nombudi ntani vakare vana lirongo kuhamena ICT. Yipo asi apa ngatukasikira monzodi zetu zo 2030, hawe natuvenye kuna kugwana nombudi noudivi. Unkurungu kuna kukura unene pangenderera, yipo asi twahepa kunkondopeka vadinkantu vetu vadive kompuyuta yimo ngoiso ana kutanta nye ogu ana kara asi mugendesi gelikwamo eli momukunda. Menette Hiyavali. 

Elikwamo eli kapi lina kara asi momuknda googu gwelike, nye kuna kara asi nakunye oku twakara nonoimberewa detu dopontambo zomukunda sirongo nasinye, nye kapi lina kara asi nomukunda nadinye siruwo seesi vana kulirugana. Kutunda tupu une una puko, wokusika ko 18, vakurona awo kava kere wokuhova kuvadeura, nye awo ngesi kuna kara asi tavagwana edeuro ure womakwedi gatatu. 
Ano mbunga zimwe nazikwamako tupu navamana ava, morwa elikwamo kuna kara asi twahepa kudeura vantu wokusika ko 1000 komeho tuka sike ko 2022.
– jmuyamba@nepc.com.na


John Muyamba
2020-06-18 09:18:32 | 22 days ago

Be the first to post a comment...

You might also like...