New Era Newspaper

Top Featured
Icon Collap
...
Home / Vanafarama womomukunda gwaKabbe kavavahundilire asi vahasingisa nongombe dononzuni morwa mukisi gokana nokakombo

Vanafarama womomukunda gwaKabbe kavavahundilire asi vahasingisa nongombe dononzuni morwa mukisi gokana nokakombo

2020-09-24  Albertina Nakale

Vanafarama womomukunda gwaKabbe kavavahundilire asi vahasingisa nongombe dononzuni morwa mukisi gokana nokakombo

Nguuru gomukunda Zambezi Lawrence Sampofu katente asi vanafarama womoMusele Island vahakambadara asi kusinga nongombe dawo ditunde mevango lina asi dize nako peke, dogoro mukisi ogu gokana nokakombo guna haga. 
Ekeverero eli kuna wizirepo morwa mukisi ogu guna wizamo ngesi gokana nokakombo momukunda horowero Kabbe zokomuzogo, omu murugani kurona gounganga yimuna moministeli zonondima, mema  nounsitwe Ndokotora Adrianatus Maseke, gageve mbudi ezi sivike sina puko. 
Mukisi ogu kagugumine nohambo mbali, omu vana kugugunyikira asi konyara nongombe dokusika ko 1000 dina gwana mukisi gwangesi. Maseke, yimo kafatwilire ngoso nokutanta asi sirudi ngesi tanko vana sigusako,morwa ruhanzo rorunene runa kara momukuro gwa Chobe. 

Sampofu katente asi ruha nye oru royimuna awo kuna lituramo momunene asi vapopere yimuna eyi, omu vana kuyivendwa, nongombe nadinye domomukunda kuna kudivendwa, omu kuna kara hena asi vana turapo masiliko mononzira asi kwato kupitisa (nyama, masini ndi yimuna yene) asi vayitware komavango gana kara asi kapi vanagwanako simpe mukisi gwangoso. 
“Ose kuna kuhundira vanafarama owo yina gumu asi varuganene kumwe novahakuli yimuna yipo asi vahatwara yimuna yawo komavango peke, yipo asi yikare poopo yina kara yigwane uhaku.

Vahepa kudiva asi nongombe dawo nadinye vahepa kudihakura nampili ngapi yina kara asi mwenya yimuna kuna hepa kuruganesako, yipo asi vahepa kusikisamo malikwamo gesiliko ogo vanaturapo ngesi, yipo asi vahahanesa mukisi. 
Ngosikwawo, kansela gwaKabbe John Likando, nage kahundilire vana farama asi vahepa kuruganena kumwe novananganga yimuna yipo yimuna yawo vayiwende.

Likando katente asi nomukundagona yina gumu unene kuna kara, Musee, Ikota, Singwe ntani Kalala. 
Age katente asi sirudi sina kwakara evango eli adigendi unene nonyatji, eyi yina kutwaredera asi mukisi gwangoso urere kugugwana.
Maseke katente asi sirudi saMusele, nonomukunda dakundurukidapo monokilo murongo mosirudi sakara moKabbe, ngesi kuna kara asi vanagutura paveta asi evango lina kara nomukisi mokukwama veta sintokorwa 17(1) mokuhakura yimuna veta( zo 1 zomo 2011). 
Ose kunakuhundira vatungimo asi turuganene kumwe nawo ndi asi vanamberewa vetu yipo asi mukisi gwangesi tugugusemo pausimbu, ntani yipo yikare asi mukisi gwangesi kuna kara tupu pomavango ogo tuna divandi asi tuna tumbura yina kutanta asi kwato kurandesa yimuna  ngesi ndi asi vakarande yiwizemo yikare asi monad zosirongo ndi asi ponze zaNamibia yaha wizamo tanko posiruwo esi. 
Yimo ana kutanta ngoso Maseke.


2020-09-24  Albertina Nakale

Tags: Khomas
Share on social media