• September 26th, 2020

Vanandima womoKavango kuna hara nonzira ntani eruganeso nofunguna


Rundu - Vanandima momukunda Kavango zoupumezuva moutano kavageve runyegenyo rwawo kwaPresidente Hage G. Geingob siruwo sosigongi esi kava kere naso vana kutumbura asi somononzugo pongero omu kava tente asi awo kuna kara noudigu wononzira ntani magwanekero ponofunguna kapi gana karako. Vanandima ava kavakererepo mbunga ezi vana kutumbura asi Kavango zoupumezuva zovanafarama, kavatente asi elikwamo eli lyokugava nonzira ndi ugendero lyahepa kukara lyokuhetakana mosirongo nasinye, yahakara asi vamwe vana gwana yimaliva yokuyerekera nye mavango gamwe kwato. ‘’ Morwa sinke kuna karere asi moKavango kapi muna kara egano lyepe omu vana kukatura nonzira? Nokupura asi gene aga magano twaromo kuna kukwama vatungimo kutunda meyereko 2019 -2022 ndi ngapi? Yimo ana kupura ngoso munasipundi gombunga zovanafarama Adolf Muremi. 

Muremi katente asi sinano esi ava gendi vaze konofarama dawo kwahetakana tupu nogu ana kuza koVenduka morwa nonzaira odo kapi dawapa. Kutunda tupu mo 1995, kwato nzira nampili zongandi vaturamo asi vagwanekedese vanandima gona kumwe novanandima wovakurona yipo asi vasike nawo pontambo zoekonomi. Mokukwama mwendi age Muremi, katente asi nsene vayirugana oyo hawe kuvhura nye kuretesapo malidinguro gomawa. ‘’ Kamarada Presidente ose kuna hafa kweyi ana kurugana MTC kupitira mo 081 0mu yina kara asi nkenye gumwe konyara 100% kuna kugwana funguna nokuziruganesa, ntani tuna hafa morwa maruhungu simpe kuna kugadika konofunguna. Nye munekuto Presidente ose kuna kuvandindira asi ngapi omu navatura nayinye eyi moyirugana yipo asi vana ndima vetu vakare vana kugwanenamo mauwa. Awo simpe kavakere nepuro asi morwa sinke vana ndima gona moKavango zoutokero vavasilika asi vaharuganesa runoneno rwakara monofarama dawo unene ngwendi makara ngoso. 

“Morwa sinke vanandima gona nawo kwakara asi nomvhura 99 vavaheheda evango olyo, nye kapi ava gwanenemo mauwa gokutunda koAgribank goyimaliwa yokusika ko N$200 000 moomu tupu ava yigwana vakwetu vakara asi awo kesinya kwina lyomusunda vakara. Nye nonkango edi vatjanga pombapira pulisiro kwakara asi kwalifana. Ngapi omu Ministeli zevhu zina lituramo mokukulika vanandimagona, nsene asi veta kuna kusilika kuruganesa uhwi wawo ou vakara nawo monofarama. Age simpe katente asi nofarama domoGciriku kwakere vanaditulire yimaliva yokusika ko nomiliyuna 20 mo2014/2015  nye dogoro ngesi kwato eyi yahorokako. ‘’ Yimaliva simpe poyili ndi yipwa kuyiruganesa? Eyereko nye lyoyimaliwa 2019/20 dogoro 2021 ezuvake mngali kahaga? Morwa sinke ministeli zapira kutuma egano twaromo eli kutaneka mo 2017/18 ntani Murongagona 2019? 

Mapuro nagenye ogo kapulire kwato nampili limwe eli kalimbwilire Presidente ndi asi ministera morwa epongo kalisikire nye kehangero. 


John Muyamba
2019-08-15 07:54:57 | 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...