New Era Newspaper

Top Featured
Icon Collap
...
Home / Vatungimo momukunda gwaOmaheke kavakere tavakankama morwa morwa kambumburu Coveid-19

Vatungimo momukunda gwaOmaheke kavakere tavakankama morwa morwa kambumburu Coveid-19

2020-08-13  Staff Reporter

Vatungimo momukunda gwaOmaheke kavakere tavakankama morwa morwa kambumburu Coveid-19

Hileni Mwandingi 

GOBABIS - Kugava mukisi ogu guna kutundilira monda zosirongo ndi asi modoropa zaGobabis kamukere mukadi gonomvhura 44 yitundwamo eyi kavageve mosondaha kongurova kutundilira kwaministera goukanguki kuna kureta ekankamo momukunda gwaOmaheke. Nampili ngomu yiana kara asi ogu gwautatu vana gwana Covid -19 kuna kara asi age yige nye gokuhova ana kara asi mutungimo momukunda googo, morwa age kapi gakara asi gagenda rumwe ponze zomukunda ndi asi aligwanekere nogu ana kara asi kuna kara nokambumburu aka. Woma kuna kara asi kuvhura yikare asi koveli wovanzi vana kara nokambumburu aka nye kapi vana divikwa momukunda, eyi kayininkisire  vatungimo vakare vana piyagana kapi vana diva asi yinke yokuvhura kurugana. Apa kavahuyungire koministeli zomapukururo momukunda gwina, mukurona goukanguki momukunda ndokotora Jeremia Shikulo, katente asi awo vana tameke kuruganesa mafano, omu vana kupapara ava vana ligwanekere novakwawo awo kuna kutruganesa nye yiruganeso yoyipangero yopaumwene, oyo yina kara asi kuvhura kukona kona vaveli ntani vahepa kukara noAmbulanse zina kudamuna vantu vangoso. Shikulo katente asi dogoro papa mukunda gwendi kuna kara noyiruganeso yina gwanene omu navakara asi uvera wangesi kuvhura vaukeverere. Age katente asi vatungako evango eli vatura asi lyovantu vakakaremo pwavelike muna kara nombete ntantatu ngesi lina kara asi kuna kurugana. Apa ngesi kuna karamo vaveli vane, vavali kuna kara asi vantu womomukunda ava vahovere kugwana uvera ou, ano ava vavali vasingi womaroli vatundire koBotswana vayavagwana uera ou nye ngesi kuvhura nye vavadumbure. Age kahundilire vatungimo vakare guna vadama tupu nokulikeverera asi vahagwana kambumburu aka, ntani vahapurakena konombudi edi dina kara asi vanadinkondopeke kutundilira koministeli zoukanguki, dina kara asi pamwe kapisi usili makura kuvhura kutwaredera dogoro muntu tokakara nowoma. Shikulo katente asi vantu vahepa kutara asi yilye ana kugava mapukurururo gangesi nsene kapi vana mudiva vahepa kufungwinina ministeli zoukanguki komeho vahanese nombudi dangesi kovantu peke. Age kahundilire vatungimo asi vahepa kusikisamo nongendeseso nadinye edi vana kuvatantera nokuyiruganesa nawa nayinye ngwendi; kudwara nkumatere, kulikuhwa nkenye apa komawoko ntani kulikara kanano namukweni.


2020-08-13  Staff Reporter

Tags: Khomas
Share on social media