New Era Newspaper

Top Featured
Icon Collap
...
Home / WIFI zaUnam kazikere kapi zakurugana, varongwa yipo kuhanduka

WIFI zaUnam kazikere kapi zakurugana, varongwa yipo kuhanduka

2020-03-12  Albertina Nakale

WIFI zaUnam kazikere kapi zakurugana, varongwa yipo kuhanduka

Sinzi sovarongwa ava lirongere konkurusure zaNamibia Unam, kavageve mukaro gwawo omu vana kara asi awo kapi yina cahafesa omu egendeso lyosure vapire kufuta kwava avagava yirugana yointernet konkurusure. Vana sure awo kuna kuyimona asi posiruwo sokulitjangesa awo kwavapura vafute yimaliva yokusika koN$500 posiruwo sokulitjangesa. Kwakara asi ava alifutire epangero, wokulironga pomakongo ndi mukuli, kwakara musininiko asi vafute yimaliwa yokusika koN$575(N$500+N$75 zomutero). Nampili ngoso, varongwa ava vana handuka kunakutanta asi kutunda tupu kwedi kuna puko,aw okapi vakara asi vagwane makwaso nkenye kuhamena ko Internet mevango lyosure.  “ Ose kapi tuna kuyizuvha asi morwa sinke Unam namuvhura yokufuta nye eyi kuna kudigopa morwa yirongwa eyi avatupe kapi tovhuru kuruganesa credit zanyamoge. Makura ose yiyo katupulireko koTelecom, yipo kavatutantererere asi Unam kapi gafuta. Vasivani ava kapi kavahera kulitumbura madina gawo. 

Gumwe gwawo ogu kakere asi nage murongwa katente asi kupirako network zointernet kuna kudongwanesa yirugana yawo. Awo kavatente asi kapi tavavhuru kurugana yirugana ywao moomu yawapera,eyi yina kuva ninkisa ngesi vaze nye komambo vakapapare internet. Ntani kuna kunkisa nye varongwa vasige nonkondwa rogero dawo, yipo asi vakapapareko vasamaritani wonkenda vavapeke Wi-fi yipo asi vatuganesesko yirongwa yawo eyi vana vape kosure. Apa nye katupaparere vakumburureko, mukwatelimo munamberewa kurona gomagwanekero nomarandesero John Haufiku katente asi elizuvho lyawo kumwe naTelecom kalihege mvhura ezi zina puko, ano ogu nye vatura nendi elizuvho lyepe ntaantani tupu ayatameke.

Ngendeseso zpkugwana yiruganeso eyi yiyo tupu yakwata siruwo. Ose kuna kuhundira egusiropo nye naturgana moomu twavhulira tugava sirugana esi kovantu vetu. Yimo ngoso ana kutanta Haufiku. Kuhamena wi-fi age katente asi eyi yokuruganesa kwahana marutjeno hawe ntaantani vayimane unene mevango lyawo lyakahurako. Yimo ngoso ana kutanta Haufiku makura nampo yiyo yina kutwaredera asi kupire komavango gamwe network. Mukurona gwetu kuhamena IT kuna tanterenge asi ntaantani tupu vayimane makura wi-fi zitameke kurugana. Nye  nampili ngoso mokuruganesa kwahana nongodi nawa tupu mevango lyetu lyenene. Varongwa kunakuruganesa yiruganeso eyi, hotspots kevango lyanare neli lyepe, ntani Grub, evango lyokulira varongwa ntani lyonokompuyuta ngesi kuna kurugana ntani laboratorium zetu kunakurugana. 
- anakale@nepc.com.na


2020-03-12  Albertina Nakale

Tags: Khomas
Share on social media