• April 22nd, 2019
Login / Register

Xamgu ge 172 gūna !oes !nâ Dâureb !hommi a ge !gam


Albertina Nakales ǀAeǁgams-ǁNaetisa tama !nae!khaidi di ǀguis hîan 72 gūna xamn xa !gamhe hâs di ǂhôasas ge Ministeris ǂNamipeb tsî !Aub!ûi!gâs disa ge ǂan!gâ. Ministeris ra mîsa !oa-i ge ôa!nâs hîa ge dīhes di !nuriba ra mî, ǀgam xamra ge Dâureb !â!âb ai !ās ǀgūse ǁgoe !gûkhoenhâ!khaib ǀgūse a mûhesa tsî ǂâisāhe rasa !oa hûdisiǀgamǀa (72) gūna a !gamsa. Dâureb ge !Oeǂgâb ǀKharib !nâ White Lady !gûkhoenhâ!khaib ǀgūse ǁgoe. Romeo Muyundab, mîgowaba-aob nē ministeris dib ge ǂoago wekheb Wunstaxtsēs ai ai ge mî, nē ǂgôasan ge a !khō!oa on ge ǁîna kaise !hae ǁ­aeb !nâ !nans sîsenaona !amǁare tsî a sîǂuisa ôa!nâde sī ǁnā !nae!khais ge īpa dīs !aroma. Gaxuse ǀnai a ǂansa !khais ge xamn ra !Uxab !āb ǀkha ǁgôaxa tsî Dâureb !â!âb !nâ hā ǁansa. ǁNā ge !gamge 172 gūn ge a !â White Lady !gûkhoenhâ!khaib di ǀhonkhoen ūhâ 600 sa xu 700 kōse gūn tsîn ǁnāpa ūhân dina. “Nēpa da ra ǂâiǂhansen ǁnātikō !gôab di ûitsamaxūn hîa ǀgui !oes ǁaeb !nâ a !gamǂuisan xa ǁaeb ǁkhāb ai da ge nau ǀkhāb ai burugâ kaihe hâ ǁnāti ī !gûkhoenhâ!khaib ǀhonkhoen hîa ûitsamaxūna !narisarimās ǂharugub !âb !nâ ra ūhân tsî ǁkhāti kaise ǀgūse ǁnā hâ!khaib tawan ǂnamipe. Nēb ge a !aub ǂnamipe tsîn ge xamna harase nî hâmas ge,” tib ge Muyundaba gere ǀgomǀgom!gao. Muyundab ge ge mî, ǁîb ministeris sîsenaon noxopa Dâures !â!âb !nâ hâsa nē mâsib xamn diba noxopa kōǂam tsî ǂhâbase dā!harode ūs !gao. Khoen tsî xamn ǁaegu ra hâ ǂkhôadīga ǀariǂuis !aromas ge Ministeris ǂNamipeb tsî !Aub!ûi!gâs disa ǀnîkhami kō ǁkhaubade ūhâ. ǀAweǁguigu tsî sîsenǀgaugu ge Aiǂoas-Huriǂoas Khoen tsî Xamn !Omgus !Khōdanas ǀAweǁguib !oagu ra sîsenxa kaihe. “Nausa da sida ǁkhā da as kōse ra dītsâ nē mâsib xamn tsî khoen !omgus diba, xaweb ge nē mâsiba ob ra ǂharo o ra ǂharo. !Kharu ge ǀgaisa ǀkhrub mâsib tsîn ge a ǀgui !aroma xamn ra khoen di hâ!khaigu tawa ǀgūsa !âs tsî ǁgâs xa. Ministeris ǂNamipeb tsî !Aub!ûi!gâs gem â ǀguiǀguibe ǁanǂgāsabe-i hoa-i ai ra ǂgan in mâ-i ǀgui-i ka xawe-i kara !aubǀguru tsî khoen ûiga ǁkhōǁkhōsa mâsib !nâ nî mâis kara o kaise !haese ministerisa nî ǂanǂan,” tib ge Muyundaba ge ǀamǀam.
New Era Reporter
2018-01-23 10:22:34 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...