• July 23rd, 2019
Login / Register

Ya kulubelwa kuba mulekisi wa matokwani ubonahala mwa Khuta


Aron Mushaukwa Katima Mulilo-Lister Munikonzo, wa lilimo ze 35, nabonahalile fapila Khuta ya Muatuli labulalu viki yefelile kasamulaho aswaliwa mwa kezo kwa mukulela wa nuka ya Lyambai ni matokwani abwima bwa 600 grams, amasheleñi akona kufita fa N$ 6, 000. Kuekeza fo, nekubihilwe kuli nana ni masaka amashumi amabeli (20) abupi bwa mukushuko, ni masaka alobapeli (8) akabici mone kuna ni makabici abola abato eza 95. Kuakalezwa kuli teko ya libyana kaufela kungelela ni matokwani nekona kufita fa N$ 11, 900. Kakuya ka kuyomuhulu wa sipokola mwa sikiliti sa Zambezi Theo Karel, mapolisa ba ne bali famusebezi neba konile kutama Munikonzo kwa Makaravani ya Upa mabapa ni nuka ya Lyambai busihu bwa Lamubulo viki yefelile kasamulaho salongile libyana zeo mwa mota ya Ford Ranger ya nombolo N808080KM. Kulumelwa kuli ya nyazwa nalumelelani nimulekisi mwa naha Zambia yo nakonile kutisa libyana kamukolo mwa busihu bwani. Natamilwe onafo mi anyaziwa kaku loba mulao wa zebona za libyana zekena ni kuzwa mwa naha, ili ohanisa kuluwa matokwani. Nakonilwe kunyaziwa hape kakukenya libyana mwa naha isi kamulawo kakusebelisa makenelo asika lumelelwa. Mwa nako ya kutamiwa kwa hae ukile ataluseza mapolisa kuli matokwani nalongilwe mwa mota yahae kimuyahi wana ya Zambia ya zibwa kiyena, yena inge asa zibi. Nihakuli cwalo ukile aitumelela mafosisa mwa ponahalo ya hae ya pili mwa khuta labulalu. Kuitumelela mafosisa kwa hae neku hanilwe bakeñisa butuna bwa mulatu wahae, kakuli matokwani ana fumanwi niona nangiwa kuba amañata hahulu mi hape khuta ina ni maikuto akuli nabata kuyo alekisa mwa makululu. Munikonzo nalumelelezwi kulifa N$ 2000 yaku pikela tolongo fande, mi taba ya hae neshimbulelezwi kala 18 Muimunene, ili kuli lipatisiso lizwele pili. Nomsa Kumalo neli yena muatuli, haili muyemeli wa muuso neli Aubrey Ndlovu.
New Era Reporter
2017-08-07 11:11:58 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...